Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 765/26, v ulici Slovinská 765/15, k. ú. Vršovice, Praha 10

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/9/2017
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 765/26, v ulici Slovinská 765/15, k. ú. Vršovice, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016

 

  1. prodej pronajaté nebytové jednotky č. 765/26, umístěné v budově č. p. 765, ul. Slovinská, č. o. 15, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 765 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to vítězným uchazečům panu Pavlu Stiboříkovi a paní Angele Dianě Seligerové, oba trvale bytem Holečkova 192/117, Praha 5, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení, tj. 1 180 000 Kč

 

 

Adresa k. ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m²

Uchazeč

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

 

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Odhadní

cena v Kč

Slovinská

765/15

Vršovice

765/26

ateliér

1.PP

20

xxxxxx

xxxxxx

 

xxxxxx

 

xxxxxx

1 180 000

321 350

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit vypracování návrhu kupní smlouvy o převodu nebytové jednotky do vlastnictví a předložit ji vítězným uchazečům k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 7. 2017

 

1.2. uzavřít smlouvu o převodu nebytové jednotky do vlastnictví s vítěznými uchazeči dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                            Termín: 30. 8. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-000250/2017

Zpět na začátek usnesení