Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozpracování usnesení 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 28. února 2022

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 193

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. ukládá

k usnesení 28/1/2022

úkol není třeba rozpracovat, bylo splněno usnesením RMČ č. 156 ze dne 1. 3. 2022

 

k usnesení 28/2/2022

1. Ing. Benešovi, místostarostovi

  1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 informaci o postupu dle bodu I. usnesení ZMČ č. 28/2/2022

 

Termín: 12. 7. 2022 pro RMČ

31. 8. 2022 pro ZMČ

 

k usnesení 28/3/2022

2. Ing. Smělé, vedoucí OEK

2.1.    provést změnu rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč s novým ÚZ 222 - Humanitární pomoc

 

Termín: 31. 3. 2022

 

2.2.    snížit neinvestiční výdaje v ostatních kapitolách s výjimkou kapitoly ORJ 10 - Pokladní správa v celkové výši 2 000 tis. Kč

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

- 2 -

 

 

k usnesení 28/4/2022

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 28/5/2022

úkol není třeba rozpracovat, byl uložen přímo R. Chmelové, starostce

 

k usnesení 28/6/2022

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 28/7/2022

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 28/8/2022

3. Ing. Smělé, vedoucí OEK

3.1.    informovat MHMP, Odbor daní, poplatků a cen o obsahu usnesení ZMČ č. 28/8/2022

 

Termín: 31. 3. 2022

 

k usnesení 28/9/2022

4. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

4.1.    zajistit informování žadatele o prominutí sankce dle bodu I. usnesení ZMČ č. 28/9/2022

 

Termín: 15. 4. 2022

 

4.2.    zajistit vrácení prominuté částky dle bodu I. usnesení ZMČ č. 28/9/2022

 

Termín: 15. 4. 2022

 

k usnesení 28/10/2022

5. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

5.1.    zajistit vypracování a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu č. I. usnesení ZMČ č. 28/10/2022, včetně dodatků ke smlouvám

 

Termín: 30. 9. 2022

 

k usnesení 28/11/2022

6. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

6.1.    rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b) usnesení ZMČ č. 28/11/2022 a zajistit jejich uzavření

 

Termín: 30. 8. 2022

 

 

- 3 -

 

 

k usnesení 28/12/2022

7. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

7.1.    rozhodnout o ostatních náležitostech kupní smlouvy dle bodu I. b) usnesení ZMČ č. 28/12/2022 a zajistit její uzavření

 

Termín: 30. 6. 2022

 

k usnesení 28/13/2022

8. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

8.1.    zajistit uzavření dohody o splátkách v délce trvání delší než 18 měsíců dle bodu I. usnesení ZMČ č. 28/13/2022

 

Termín: 28. 4. 2022

 

k usnesení 28/14/2022

9. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

9.1.    uzavřít kupní smlouvu na prodej spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na pozemku parc. č. 405, o výměře 230 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vršovice, Praha 10, jehož součástí je bytový dům č. p. 225 v ulici Ruská č. o. 4, k. ú. Vršovice, Praha 10, za cenu 19 500 000 Kč vlastníkovi spoluvlastnického podílu ve výši druhé poloviny na výše uvedených nemovitostech společnosti City Home Project V, s. r. o., IČO 045 27 348, se sídlem Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5, dle bodu II. b) usnesení ZMČ č. 28/14/2022

 

Termín: 30. 6. 2022

 

k usnesení 28/15/2022

10. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

10.1.  zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu I. b) usnesení ZMČ č. 28/15/2022

 

Termín: 30. 6. 2022

 

k usnesení 28/16/2022

11. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

11.1.  zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu I. usnesení ZMČ č. 28/16/2022

 

Termín: 30. 9. 2022

 

k usnesení 28/17/2022

12. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. usnesení ZMČ č. 28/17/2022

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

- 4 -

 

 

k usnesení 28/18/2022

13. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

13.1.  zajistit předání ocenění příbuzným Jiřího Koláře, kterému bylo Čestné občanství městské části Praha 10 uděleno in memoriam

 

Termín: 31. 12. 2022

 

k usnesení 28/19/2022

není třeba přijímat další opatření

 

k usnesení 28/20/2022

14. PaedDr. Sekalovi, místostarostovi

14.1.  předložit ZMČ informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2022

 

Termín: 29. 3. 2022 pro RMČ

30. 4. 2022 pro ZMČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 5 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         samospráva

Provede:          Ing. Beneš, místostarosta; Ing. Smělá, ved. OEK; Mgr. Procházka, ved. OKP; Ing. Březina, ved. OBN; Mgr. Urbánek, ved. OMP; PaedDr. Sekal, místostarosta

Na vědomí:     OEK; OMP; OKP, OBN

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:      P10-102377/2022

 

Zpět na začátek usnesení