Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace parku na Solidaritě – severní část“ ve zjednodušeném podlimitním řízení

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 206

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část“ ve zjednodušeném podlimitním řízení za podmínek stanovených dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   jmenuje

členy komise pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část“ schváleného tímto usnesením, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

 

III. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    zajistit zahájení zjednodušeného podlimitního řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 8. 4. 2022

 

1.2.    podepsat jmenování členů komise a jejich náhradníků dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 8. 4. 2022

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo; životní prostředí

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     OMP

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽP

Číslo tisku:      P10-113513/2022

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 206 ze dne 29. 3. 2022

 

 

Seznam členů Komise pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníků:

 

 

Název veřejné zakázky: „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část“

 

 

Členové:

 

1. Ing. Jana Komrsková, členka ZMČ

2. Ing. Milan Maršálek, člen ZMČ

3. Olga Koumarová, členka ZMČ

4. Bc. Petra Morávková, MBA, OMP

5. Bc. Martin Pecánek, OŽP

6. …………………………….., zástupce občanů

 

 

 

 

Náhradníci:

 

1. Ing. Petr Beneš, člen ZMČ

2. MgA. David Kašpar, člen ZMČ

3. PaedDr. Martin Sekal, člen ZMČ

4. Martina Štěpánová, OMP

5. Ing. Jiří Procházka, OŽP

6. …………………………., zástupce občanů

 

Zpět na začátek usnesení