Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 230

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

pronájem bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP dne

9. 3. 2022 dle bodu č.

KBP/3/24/2022

KBP souhlasí s přidělením bytu

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Na dobu

Adresa bytu

Počet bodů

*****

dostupného bydlení v kategorii mimo kvótu

1+1

49,70 m2

*****

určitou

2 roky

Volyňská 887/12,

Praha 10

26

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-113691/2022

 

Zpět na začátek usnesení