Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 213

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022 s Hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 553 932 Kč MČ Praha 10 pro spolupráci na koordinovaném přístupu k řešení bytové nouze v rámci projektu realizovaného Hlavním městem Praha „MHMP - sociální bydlení“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1.    podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022 schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 8. 4. 2022

 

2. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

2.1.    doručit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022, podepsanou dle bodu II. 1.1. tohoto usnesení, na Magistrát hl. m. Prahy

Termín: 14. 4. 2022

 

 

 

- 2 -

 

 

2.2.    zajistit využití účelové neinvestiční dotace, poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022, v souladu s touto smlouvou

 

Termín: 31. 1. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; sociální oblast

Provede:         R. Chmelová, starostka; Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-107233/2022

 

Zpět na začátek usnesení