Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem umístění uměleckého díla

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 231

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem umístění uměleckého díla, se společností BUBEC, o. p. s., IČO 708 24 185, se sídlem Praha 5, Řeporyje, Radouňova 366/1, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. podepsat smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem umístění uměleckého díla, se společností BUBEC, o. p. s., IČO 708 24 185, se sídlem Praha 5, Řeporyje, Radouňova 366/1, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-091936/2022

 

Zpět na začátek usnesení