Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1019/8, o výměře 5,0 m², k. ú. Strašnice, obec Praha, za účelem parkování jednostopého motorového vozidla

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 232

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1019/8, o výměře 5,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, s panem *********************, za účelem parkování jednostopého motorového vozidla, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 1019/8, o výměře 5,0 m2, k. ú. Strašnice, obec Praha, s panem *******************, za účelem parkování jednostopého vozidla, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-082655/2022

 

Zpět na začátek usnesení