Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 935      nové hledání >>>
Strana 8 z 19První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
27.5.2019 7 7 7 Návrh na schválení změn Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a změn Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.5.2019 6 6 7 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti v odvětví 6100 – Odbor kultury a projektů – na rok 2019 schvalen Zastupitelstvo
27.5.2019 5 5 7 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/12, parc. č. 3289/13, parc. č. 3289/14 v k. ú. Strašnice, dle vymezeného celku č. 224 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek, zapsaným na LV č. 9825 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků pro dům č. p. 778 a 789 Strašnice, IČO 247 57 411) schvalen Zastupitelstvo
27.5.2019 4 4 7 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/4, parc. č. 3289/5, parc. č. 3289/6 a části pozemku parc. č. 3289/7 dle GP č. 4357-160/2018, vymezených v celku č. 223 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Tehovská 1 a 3, IČO 257 22 107 schvalen Zastupitelstvo
27.5.2019 3 0 7 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2239/36, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.5.2019 2 2 7 Návrh na schválení „Zásad pro poskytování bezplatného ubytování studentům z městské části Praha 10, zařazeným do programu podpory studia“ schvalen Zastupitelstvo
27.5.2019 1 1 7 Prezentace městských akciových společností - Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., vč. dceřiných společností schvalen Zastupitelstvo
29.4.2019 8 8 6 Návrh na stanovení úkolů Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 10, a to zpracování zprávy o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 a zpracování návrhu dalšího plánu jeho kontrolní činnosti do 31. 12. 2019 schvalen Zastupitelstvo
29.4.2019 7 7 6 Návrh k Zásadám pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
29.4.2019 6 6 6 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za první čtvrtletí roku 2019 schvalen Zastupitelstvo
29.4.2019 5 5 6 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2018 schvalen Zastupitelstvo
29.4.2019 4 4 6 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3432/33, parc. č. 3432/34 a parc. č. 3432/97 odděleného GP č. 4309-89/2018 z pozemku parc. č. 3432/35 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 229 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Jevanská, družstvo, IČO 624 09 662 schvalen Zastupitelstvo
29.4.2019 3 3 6 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3432/19, parc. č. 3432/20 a pozemku parc. č. 3432/94 odděleného GP č. 4278-52/2018 z pozemku parc. č. 3432/22 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 226 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3132 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků pro dům Na Padesátém 868/8 a 871/6, IČO 289 57 792) schvalen Zastupitelstvo
29.4.2019 2 2 6 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 27 schvalen Zastupitelstvo
29.4.2019 1 1 6 Návrh na zrušení Statutu novin „Praha 10“, vč. dodatku č. 5 schváleného usnesením ZMČ č. 4/64/2007 ze dne 25. 9. 2007 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 6 7 5 Návrh na koupi pozemků parc. č. 1368/4, parc. č. 1368/6, parc. č. 1368/7 v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 10 11 5 Návrh na zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 12 13 5 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2019 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby, školství, ochrana životního prostředí a environmentální výchova a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017 a 2018 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 11 12 5 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 9 10 5 Návrh k vyhodnocení plnění Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 10 na rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 8 9 5 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3126/12 o výměře 217 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2999-169/2009 ze dne 11. 11. 2009 z pozemku parc. č. 3126/4 – ostatní plocha/zeleň v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Nučická 9 a 11, družstvo, IČO 264 49 978 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 7 8 5 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/17, parc. č. 3118/18, parc. č. 3118/19 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/16 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) a parc. č. 3126/19 – ostatní plocha/zeleň, dle vymezeného celku č. 232 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 3764 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků jednotek Krupská 1748, 1749 a 1750, Praha 10, IČO 016 19 764) schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 5 6 5 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2019 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 4 5 5 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 3 4 5 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 2 3 5 Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10 a Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 2 2 5 Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10 a Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2019 1 1 5 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
25.2.2019 7 0 4 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s. stazen Zastupitelstvo
25.2.2019 6 5 4 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 218/51, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.2.2019 5 0 4 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/10/2018 ze dne 12. 3. 2018 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 21. stazen Zastupitelstvo
25.2.2019 8 6 4 Informace o průběhu zadávacích řízení na zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.2.2019 9 7 4 Zpráva o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21, včetně návrhu Plánu zlepšování programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019 schvalen Zastupitelstvo
25.2.2019 4 4 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 7. schvalen Zastupitelstvo
25.2.2019 3 3 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
25.2.2019 2 2 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
25.2.2019 1 1 4 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 9 8 3 Návrh na prodloužení termínu informování ZMČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 8 7 3 Návrh na vyhovění žádosti Policie ČR o zproštění mlčenlivosti advokáta schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 7 6 3 Návrh na peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 10, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, komisí Rady městské části Praha 10 a zvláštních orgánů městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 6 5 3 Informace o porovnání nákladů na odměny členů rady MČ Praha 10 a předsedů výborů ZMČ Praha 10 v roce 2018 a 2019 schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 5 0 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče stazen Zastupitelstvo
28.1.2019 4 4 3 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 3 3 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 26. schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 2 2 3 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 1 1 3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 19 22 2 Informace o porovnání nákladů na odměny členů Rady MČ Praha 10 a předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 v roce 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 18 21 2 Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a informace o způsobu, jakým došlo k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 17 20 2 Návrh na změnu politického garanta a koordinátora programu Zdravá Praha 10 a MA21 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 16 19 2 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
Strana 8 z 19První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30