Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu

Datum přijetí: 25.1.2021
Číslo usnesení: 22/2/2021
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek, včetně podílu na společných částech domu a zastavěném pozemku v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách, jednotlivě formou elektronické aukce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit přípravu a průběh jednotlivých výběrových řízení na prodej volných  bytových jednotek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu formou elektronické aukce, dle bodu I. tohoto usnesení

Kontrolní termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-004229/2021

Zpět na začátek usnesení