Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1107      nové hledání >>>
Strana 5 z 23První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
27.6.2022 3 30 Návrh na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0092 - Náhradní objekt pro ÚMČ neschvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 2 4 30 Závěrečný účet MČ Praha 10 za rok 2021, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 1 1 30 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 32 3 30 k vysvětlení dopadů kauzy „Dozimetr“ pražské organizace STAN do vedení MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 32 2 30 k vysvětlení dopadů kauzy „Dozimetr“ pražské organizace STAN do vedení MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 9 9 29 Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 na příští volební období schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 8 8 29 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2022 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 7 7 29 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36. schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 6 6 29 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2021 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 5 5 29 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita za účelem realizace sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 4 4 29 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 3 3 29 Návrh na poskytnutí věcného daru hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, hasičská stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 2 2 29 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 1 1 29 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 7 12 28 Návrh na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. ***, ul. 28. pluku 464/39, k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 15 20 28 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2021 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 14 19 28 Návrh Pravidel pro udělování Čestného občanství městské části Praha 10 a Ceny městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 13 18 28 Návrh na udělení Čestného občanství městské části Praha 10 Jiřímu Kolářovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 12 17 28 Návrh na aktualizaci ceny opravy průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 11 16 28 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 - zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, to vše v k. ú. Strašnice, Praha 10, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, Praha 10, Bytovému družstvu Na Padesátém 1,3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 10 15 28 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1361/8 - ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 9 14 28 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na bytovém domě č. p. 225 v ulici Ruská č. o. 4, k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 8 13 28 Návrh na uzavření dohody o splátkách nad 50 000,- Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 6 11 28 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 35. schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 5 10 28 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2022 v oblastech podpory: Kultura, Sport, mládež a volný čas, Sociální a zdravotní, Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 4 9 28 Návrh na schválení žádosti o prominutí odvodu z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace v dotačních programech MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 3 8 28 Návrh na snížení koeficientu dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 2 7 28 Plnění nápravných opatření MČ Praha 10 vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 10 za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 1 6 28 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 21 5 28 . Návrh nesouhlasu MČ Praha 10 s žádosti o odejmutí pozemků parc. č. 2798/434, 435 a 436, včetně budovy č.p. 3420 v k. ú. Strašnice ze svěřené správy MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 20 4 28 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 19 3 28 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 18 2 28 Návrh na pověření Rady městské části Praha 10 k poskytování bytů v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 17 1 28 Návrh na vyjádření solidarity městské části Praha 10 ukrajinskému lidu vůči vojenské agresi Ruské federace schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 11 11 27 Zpráva o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021 schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 10 10 27 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2021 schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 9 9 27 Návrh vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 6 6 27 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/4, k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 7 7 27 Návrh na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840, vše v k. ú. Vinohrady, mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231 schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 8 8 27 Návrh na uzavření trojstranné Darovací smlouvy schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 2 2 27 Návrh na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 773/7, ul. Minská 773/8, k. ú. Vršovice, Praha schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 3 3 27 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 34. schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 4 4 27 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 12. schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 5 5 27 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/55, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
20.12.2021 1 1 27 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 11 11 26 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 10 10 26 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ mezi MČ Praha 10 a Hlavním městem Prahou schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 9 9 26 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2021 schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 8 8 26 Informace o Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost schvalen Zastupitelstvo
15.11.2021 7 7 26 Návrh na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotací v dotačních programech MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 5 z 23První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30