Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1107      nové hledání >>>
Strana 10 z 23První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
25.11.2019 6 6 12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29. schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 7 7 12 Návrh na poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvkové organizaci schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 8 8 12 Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zachování LSPP na Poliklinice Malešice) schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 9 8 12 Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zvyšování daně z nemovitosti) schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 1 1 12 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 13 5 11 k volbě předsedy a člena Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 (VSZ) schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 12 4 11 k volbě člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 (KoV) schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 11 3 11 k volbě člena Finančního výboru ZMČ Praha 10 (FiV) schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 8 1 11 k volbě místostarosty městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 7 11 11 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2019 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 6 10 11 Návrh na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku, pro rok 2019 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 5 9 11 Návrh „Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020 - 2025“ schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 4 8 11 Návrh na schválení „Koncepce rozvoje školství MČ Praha 10 na období 2020 - 2025“ schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 3 7 11 Návrh Analytické části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030“ schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 2 6 11 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 2. čtvrtletí 2019 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 1 11 Návrh na darování dvou osobních automobilů Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 2AS 3504 a Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 3AR 8749 obecně prospěšné společnosti Societa, o. p. s. stazen Zastupitelstvo
21.10.2019 10 12 11 k návrhu na prodloužení termínu, vyplývajícího z usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/3/2019 ze dne 24. 6. 2019 k informaci o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2019 9 2 11 k návrhu k rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze (kompetence členů Rady městské části Praha 10) schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 19 18 10 Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 do 30. 6. 2020 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 18 17 10 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období od 11/2018 do 6/2019 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 17 1 10 Informace o vydání obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí schválená ZHMP schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 15 10 Návrh na darování dvou osobních automobilů Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 2AS 3504 a Ford Transit 2,2 TDCi, r. z.: 3AR 8749 obecně prospěšné společnosti Societa, o. p. s. stazen Zastupitelstvo
23.9.2019 16 16 10 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2019 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 14 15 10 Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené v roce 2019 u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 13 14 10 Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené v roce 2018 u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a informace o způsobu, jakým došlo k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 12 13 10 Informace o průběhu zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030“ a prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 5/11/2019 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 11 12 10 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 9 10 10 Návrh na prodej dvou částí pozemku „a“ a „b“ dle geometrického plánu č. 4359-162/2018 ze dne 14. 12. 2018, jedna část pozemku o výměře 27 m2 a druhá část pozemku o výměře 20 m2, obě části vzniklé oddělením z pozemku parc. č. 2838/82, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 10 11 10 Informace o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 – Majetková, a. s., za rok 2018, schválení účetní závěrky a rozdělení dosaženého zisku schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 8 9 10 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/52, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 7 8 10 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 4389/14, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 6 7 10 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2820/11, parc. č. 2820/12 a parc. č. 2820/13 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 191 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Flájská, IČO 618 63 271, se sídlem Flájská 1873/1, Strašnice, 100 00 Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 5 6 10 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/2/2019 ze dne 25. 2. 2019 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 4 5 10 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2019, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 3 4 10 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 2 3 10 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
23.9.2019 1 2 10 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
11.9.2019 1 0 9 Návrh na neschválení zvyšování daně z nemovitých věcí prostřednictvím změn koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí obecně závazné vyhlášky, připravované ke schválení HMP Zastupitelstvo
21.11.2018 20 1 k návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019
MČ Praha 10
schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 19 1 k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 18 1 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc ode dne 1. 1. 2019 schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 17 1 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 16 1 ke zřízení Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 15 1 ke zřízení Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 14 1 ke zřízení Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu (VŽPI) stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 13 1 ke zřízení Výboru sociálního a zdravotního (VSZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 12 1 ke zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (KoV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 11 1 ke zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 10 1 ke stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 9 1 k pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění schvalen Zastupitelstvo
Strana 10 z 23První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30