Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3018/58, k. ú. Michle

Datum přijetí: 30.9.2020
Číslo usnesení: 19/11/2020
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

nabídku na využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 3018/58, k. ú. Michle

 

  1. neschvaluje

využití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., zapsané v KN na LV 11269 pro k. ú. Michle, způsob využití garáž, ve vlastnictví paní Ing. Emílie Exnerové, nar. 19. 2. 1949, bytem Věšínova 2119/16, 100 00 Praha 10 – Strašnice a paní MUDr. Jany Nepomucké, CSc., nar. 2. 3. 1951, bytem Přistoupimská 390/16, 108 00 Praha 10 – Malešice, postavené na pozemku parc. č. 3018/58, k. ú. Malešice, o výměře 18,0 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě MČ Praha 10, za kupní cenu 200 000 Kč

 

  1. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

  1. informovat vlastníky garáže - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. 3018/58, k. ú. Michle, o tomto usnesení

 

                                                                                     Termín: 3. 10. 2020

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-098493/2020

Zpět na začátek usnesení