Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1107      nové hledání >>>
Strana 3 z 23První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
26.6.2023 8 10 4 Návrh na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 2/7/2023 ze dne 30. 1. 2023 k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 9 11 4 Návrh na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 3 4 4 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 13 15 4 Návrh na odkup pozemku parc. č. 2472/4, k. ú. Vršovice, obec Praha, od Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci, IČO 000 63 347, se sídlem Betlémská 267/9, Praha 1 - Staré Město schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 32 23 3 Volba člena Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSZ) schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 27 20 3 Informační zpráva o činnosti uvolněného zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 26 18 3 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2022 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 25 17 3 Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2022/OSO/0851 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 24 16 3 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2023 v oblastech podpory: Kultura, Sport, mládež a volný čas, Sociální a zdravotní, Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 23 15 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 39. schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 22 14 3 Informace o zahájení jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 21 13 3 Návrh na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/88, k. ú. Michle, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 20 12 3 Návrh na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, k. ú. Michle, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 19 11 3 Návrh na prodej nebytových jednotek č. 773/24 a 773/26 v budově č. p. 773, v domě Minská 8, postaveném na pozemku parc. č. 1181, se spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy č. p. 773 a na pozemku parc. č. 1181, kat. území Vršovice schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 18 3 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/573, odděleného z pozemku parc. č. 2078/314 dle GP č. 4020-99/2022, vše v k. ú. Záběhlice, obec Praha, který je součástí vymezeného pozemkového celku č. 281 v k. ú. Záběhlice, obec Praha, Bytovému družstvu Sněženka, IČO 649 46 452, se sídlem Praha 10, Sněženková ul. 2580/II, PSČ 106 00, dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I až XII. etapou privatizace“ za kupní cenu 32 500 Kč stazen Zastupitelstvo
3.4.2023 17 8 3 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2244/528, parc. č. 2244/529, parc. č. 2244/530, parc. č. 2244/531, parc. č. 2244/532, oddělených geometrickým plánem č. 4755-198/2021 z pozemku parc. č. 2244/173 a z pozemku parc. č. 2244/230, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Hostýnská 2046-2048, IČO 264 45 972, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I až XII. etapou privatizace“ za kupní cenu 52 500,-Kč schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 16 3 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/15/2022 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, obec Praha, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 v k. ú Vinohrady, obec Praha stazen Zastupitelstvo
3.4.2023 15 7 3 Návrh na opravu Prohlášení vlastníka jednotek domu č. p. 713, č. o. 11, k. ú. Vršovice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 14 6 3 Návrh na aktualizaci ceny na opravu schodiště a průchodu domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 13 5 3 Návrh na uzavření Dohody o vzájemné spolupráci a Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 12 4 3 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 9 1 3 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 11 3 3 Návrh aktualizace Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 30 3 Podání Zastupitelstvo
3.4.2023 29 24 3 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2022 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 28 21 3 Informace o působnostech výborů ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 10 2 3 Návrh aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 15 16 2 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garážím, stojícím na části pozemku parc. č. 2239/11, k. ú. Vršovice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 14 15 2 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 9 10 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 13. schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 7 9 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 38. schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 1 3 2 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 10 11 2 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/569 - ostatní plocha, odděleného GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného pozemkového celku č. 271 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 11 12 2 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/15, parc. č. 2078/16 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemku parc. č. 2078/11 - ostatní plocha a pozemků parc. č. 2078/566 a parc. č. 2078/567 - ostatní plochy, oddělené GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 273 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 12 13 2 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/6, parc. č. 2078/5 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemků parc. č. 2078/3 a parc. č. 2078/474 - ostatní plochy a pozemku parc. č. 2078/570 - ostatní plocha, oddělený GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 13 14 2 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1929/2 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 16 17 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 17 18 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 18 19 2 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 19 20 2 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 2 4 2 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2022 do 1. 11. 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 20 21 2 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 3 5 2 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 4 6 2 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 5 7 2 Návrh na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 6 8 2 Návrh k přijetí Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a programu Zdravé město a stanovení politického garanta pro místní Agendu 21 a program Zdravé město schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 8 2 Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 29/7/2022 ze dne 11. 4. 2022 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36. stazen Zastupitelstvo
10.11.2022 1 2 1 Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 19 24 1 k návrhu jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 18 19 1 ke zřízení funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

schvalen Zastupitelstvo
Strana 3 z 23První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30