Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 935      nové hledání >>>
Strana 9 z 19První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
10.12.2018 15 18 2 Návrh na schválení přijetí finančního daru pro ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren19/1381 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 14 17 2 Návrh na poskytnutí dotace Městské knihovně Praha na financování provozu nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 13 16 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 12 15 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 2. čtvrtletí 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 11 14 2 Informace o vrácení dotace Smart Cities schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 10 13 2 Návrh na projednání finančního příspěvku na opravu průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská pro Společenství vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 Vršovice schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 9 12 2 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1269/6 o výměře 1 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (schodiště do bytového domu č. p. 1788 v k. ú. Strašnice) Bytovému družstvu BEDEKA, IČO 251 07 593 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 8 11 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 906/01, v domě V Olšinách 906/12, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 7 10 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 5 8 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 25. schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 6 9 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 6. schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 4 7 2 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2018 v odvětví 0021 - Životní prostředí schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 3 6 2 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 3 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 5 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 4 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 2 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 1 1 2 Návrh na uložení úkolu Návrhovému výboru ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 6 0 1 Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10) k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 4 0 1 Volba starosty - člena Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 5 0 1 Volba místostarostů - členů Rady městské části Praha 10 a dalších členů Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 7 0 1 Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 8 0 1 Stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 9 0 1 Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 10 0 1 Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (KoV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 11 0 1 Zřízení dalších výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedů a tajemníků k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 12 0 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 13 0 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc ode dne 1. 1. 2019 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 14 0 1 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 15 0 1 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 2 0 1 Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV), stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 3 0 1 Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu místostarostů a uvolněných členů Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 1 0 1 Slib členů Zastupitelstva městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
25.7.2018 9 9 22 Návrh vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu a jeho projednání dle zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 8 8 22 Informace o změně smluvních vztahů uzavřených městskou částí Praha 10 v souvislosti s realizací projektu škol v přírodě na Černé hoře schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 1 7 22 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 6 5 22 Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 7 6 22 Informace o zpracování „Krizového plánu evakuace objektu ÚMČ Praha 10 v případě jeho nevyhovujícího stavu“ schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 5 4 22 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí paliativního lékaře schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 4 3 22 Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 3 2 22 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 20 17 22 Návrh na schválení Akčního plánu Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 2 1 22 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 19 16 22 Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 18 15 22 Návrh na prodej 3,4 m2 nezastavěného pozemku/nádvoří z pozemku parc. č. 281 o výměře 211 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice společnosti MITO-Property, spol. s r. o., IČO 266 92 465 schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 17 14 22 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 16 13 22 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne 22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o. schvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 15 0 22 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/30, k. ú. Michle, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části Praha 10 neschvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 14 0 22 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 400/11, k. ú. Malešice, který je ve správě městské části Praha 10 neschvalen Zastupitelstvo
25.7.2018 13 0 22 Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 88, stojící na pozemku parc. č. 3007/1, k. ú. Michle, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části Praha 10 neschvalen Zastupitelstvo
Strana 9 z 19První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30