Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162

Datum přijetí: 21.12.2020
Číslo usnesení: 21/6/2020
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne 22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o., se sídlem Kobrova 3331/3, 150 00 Praha 5, IČO 283 63 566, ve znění dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.   zajistit podepsání dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne 22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o., se sídlem Kobrova 3331/3, 150 00 Praha 5, IČO 283 63 566, schváleného dle bodu I tohoto usnesení

 

                                                                                              Termín: 31. 1. 2021

 

1.2.   zajistit vyhotovení podkladů definujících projekt výstavby veřejného prostranství pro konání veřejných akcí na pozemku p. č. 373, k. ú. Vršovice (tzv. „Tržíček“) dle dodatku č. 3 schváleného dle bodu I tohoto usnesení

 

                                                                                              Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Ing. Beneš, místostarosta

Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:     P10-088079/2020

Zpět na začátek usnesení