Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1107      nové hledání >>>
Strana 4 z 23První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
10.11.2022 17 18 1 Zřízení Výboru pro energetický management Zastupitelstva městské části Praha 10 (VEM), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 15 1 Zřízení Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva městské části Praha 10 (VŽP) stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 17 1 Zřízení Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSIVZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 16 1 Zřízení Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSVA), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 14 1 Zřízení Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 12 21 1 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 11 20 1 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 8 11 1 k pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 4 6 1 Volba starosty - člena Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 0 3 1 ke stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 0 1 1 ke slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 5 8 1 Volba místostarostů - členů Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 5 7 1 Volba 1. místostarosty - člena Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 7 10 1 Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10) schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 9 12 1 Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 2 4 1 Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 3 5 1 Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu členů Rady městské části Praha 10, kteří budou pro výkon funkce uvolněni, počtu místostarostů a dalších členů Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 6 9 1 Volba dalších členů Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 8 11 1 Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 10 13 1 Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 14 23 1 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 13 22 1 Návrh na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 31 30 Informace o projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2021, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku neschvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 30 26 30 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2022 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 29 25 30 Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 28 24 30 Návrh na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 27 23 30 Návrh na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Josefu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 26 30 Návrh k realizaci projektu MČ Praha 10 „Školní fórum“ stazen Zastupitelstvo
27.6.2022 25 22 30 Návrh na svěření nemovité věci z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to stavby bez č. p./č. e., nacházející se na pozemku parc. č. 806/472, k. ú. Malešice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 24 21 30 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2022 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 23 20 30 Návrh Zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 22 19 30 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3392/8 odděleného geometrickým plánem č. 3504-93/2022 z pozemku parc. č. 3392/6, vše v k. ú. Michle, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 21 18 30 Návrh na odkup pozemků parc. č. 806/472 a parc. č. 806/473, k. ú. Malešice, obec Praha, od společnosti Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci, IČO 000 63 347, se sídlem Betlémská 267, Praha 1 - Staré Město schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 20 17 30 Návrh na prodej pozemku parc. č. 353/1 o výměře 10 m2 - ostatní plocha k. ú. Vršovice, Praha, společnosti Carnea Invest, s. r. o., IČO 077 54 396, se sídlem Kobrova 3331/4, 150 00 Praha 5 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 19 16 30 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2838/125 oddělený z pozemku parc. č. 2838/50 dle GP č. 4707-126/2021 vše v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Štěchovická 1858/14, IČO 251 35 368, v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví k nemovitosti ze dne 8. 9. 2010 a dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace“ schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 18 15 30 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, Praha, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v k. ú. Vinohrady, Praha schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 17 14 30 Návrh na prodej spoluvlastnických podílů ve výši 389/15246 na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníku bytové jednotky č. 1795/5 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 16 13 30 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/7/2021 ze dne 20. 12. 2021 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840 vše v k. ú. Vinohrady, Praha, mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 15 12 30 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/21, k. ú. Michle, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 14 11 30 Návrh na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Vršovická a Minská 776, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 13 10 30 Návrh na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 12 30 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek neschvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 11 30 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek neschvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 10 9 30 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 37. schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 9 30 Zpráva o realizaci metody místní Agenda 21 za období let 2018 – 2022 stazen Zastupitelstvo
27.6.2022 8 30 Hodnotící zpráva za rok 2021 o plnění „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ stazen Zastupitelstvo
27.6.2022 7 8 30 Informace o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030 v roce 2021 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 6 7 30 Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2021 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 5 6 30 Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 156/21/LCD ze dne 7. 12. 2021 uzavřené s Českou spořitelnou, a. s. schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 4 5 30 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 (č. 1/2022) schvalen Zastupitelstvo
Strana 4 z 23První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30