Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 184/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m2, v  k. ú. Strašnice, vlastníkům zapsaným na LV č. 13721 v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 30.9.2020
Číslo usnesení: 19/13/2020
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. prodej pozemku parc. č. 184/1 o výměře 494 m2, v  k. ú. Strašnice, vlastníkům zapsaným na LV č. 13721 v k. ú.  Strašnice, v souladu s usnesením ZMČ Praha 10 č. 9/54/2008 ze dne 26. 6. 2008 a za cenu stanovenou tímto usnesením

 

  1. uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 184/1 o výměře 494 m2 v  k. ú. Strašnice, vlastníkům zapsaným na LV č. 13721 v k. ú. Strašnice, v souladu s usnesením ZMČ Praha 10 č. 9/54/2008 ze dne 26. 6. 2008

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky jednotek zapsanými na LV č. 13721 v k. ú. Strašnice schválené dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-098285/2020

Zpět na začátek usnesení