Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1107      nové hledání >>>
Strana 2 z 23První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
18.12.2023 11 11 6 Návrh na souhlas se zrušením usnesení ZMČ Praha 10 č. 2/7/2023 ze dne 30. 1. 2023 ausnesení ZMČ Praha 10 č. 4/10/2023 ze dne 26. 6. 2023 ve věci souhlasu s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 10 10 6 Návrh na volbu tajemníka/tajemnice Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSVA) schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 7 6 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/11/2023 ze dne 26.6.2023 k návrhu naprodej nebytové jednotky č. 878/15 vbudově č. p. 878, v domě VOlšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č.p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha, aschválení návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 vbudově č. p. 878, v domě VOlšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem naspolečných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Strašnice, obec Praha stazen Zastupitelstvo
18.12.2023 9 9 6 Návrh ke schválení nových Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 8 8 6 Návrh na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 2239/42, k. ú. Vršovice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 6 7 6 Návrh na změnu části usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 4/12/2023 ze dne 26.6.2023 k návrhu na vyhodnocení 1. výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 5 6 6 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/11/2022 ze dne 27. 6. 2022, k návrhu na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Vršovická aMinská776, Praha 10, a uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Vršovická a Minská 776, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 4 5 6 Návrh na prodloužení termínu v usnesení ZMČ Praha 10 č. 28/16/2022 ze dne 28.2.2022 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 – zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu NaPadesátém 1,3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 3 4 6 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 16 3 6 Návrh na projednání Petice na zachování parku na pozemku parc. č. 1873/105 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 1 1 6 Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 2 2 6 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 9 12 5 Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu ADVERTE, s. r. o. schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 8 11 5 Návrh „Koncepce rodinné politiky městské části Praha 10 pro období 2024–2030“ schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 7 10 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 40. schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 6 9 5 Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 5 8 5 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2023, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 4 6 5 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 28. 11. 2022 do 30. 6. 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 17 7 5 Informace o aktuálním vývoji záměru „Nový květ“ schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 1 1 5 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 3 5 5 Návrh na projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2022, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 14 17 5 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 13 16 5 Informace o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do kategorie A v roce 2024 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 12 15 5 Hodnotící zpráva za rok 2022 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 11 14 5 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za2. čtvrtletí 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 10 13 5 Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu Ústředna, s. r. o. schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 2 2 5 Návrh na volbu tajemníka/tajemnice Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 17 4 5 Návrh k personální změně ve Výboru sociálním a zdravotním Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 16 3 5 Volba člena Výboru pro energetický management Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 1 26 4 Návrh na volbu tajemníka Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 1 6 4 Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na volební období 2022 - 2026 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 1 19 4 Návrh na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 3018/15, k. ú. Michle, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 1 1 4 Složení slibu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 1 2 4 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 12 14 4 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/573, odděleného z pozemku parc. č. 2078/314 dle GP č. 4020-99/2022, vše v k. ú. Záběhlice, obec Praha, který je součástí vymezeného pozemkového celku č. 281 v k. ú. Záběhlice, obec Praha, Bytovému družstvu Sněženka, IČO 649 46 452, se sídlem Praha 10, Sněženková ul. 2580/II, PSČ 106 00, za kupní cenu 32 500 Kč schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 16 18 4 Návrh na využití nabídky předkupního práva ke stavbě č. 194, nezapsané v katastru nemovitostí, stojící na části pozemku parc. č. 3097/1, k. ú. Michle, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 11 13 4 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/15/2022 ze dne 27. 6. 2022 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, obec Praha, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 v k. ú. Vinohrady, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 14 16 4 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3432/27 a pozemku parc. č. 3432/49, který vznikl oddělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu č. 4866-138/2022, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 228 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Ježek, IČO 624 10 172, se sídlem Praha 10, Na Padesátém 1732/2, PSČ 100 00, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“, za kupní cenu 615 780 Kč schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 18 21 4 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, za účelem realizace sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10 v roce 2023 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 15 16 4 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3432/26 a pozemku parc. č. 3432/102, který vznikl oddělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu č. 4866-138/2022, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 227 v k. ú. Strašnice, obec Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3144 v k. ú. Strašnice, obec Praha, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“, za kupní cenu 627 050 Kč schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 17 20 4 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2023 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 10 12 4 Návrh na vyhodnocení 1. výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 19 22 4 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024, za období 2021-2022 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 2 3 4 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 20 23 4 Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2022 a informace o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030, v roce 2022 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 21 24 4 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2023 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 4 5 4 Návrh na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 5 7 4 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2022, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 6 8 4 Návrh na schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 156/21/LCD ze dne 7. 12. 2021, uzavřené s Českou spořitelnou, a. s. schvalen Zastupitelstvo
26.6.2023 7 9 4 Návrh na zřízení nové základní školy na území MČ Praha 10 a na schválení její zřizovací listiny schvalen Zastupitelstvo
Strana 2 z 23První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30