Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/6/2023
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 1. rozpočet MČ Praha 10 na rok 2023 dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu
 2. závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 3. závazné ukazatele plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023
  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 4. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 10 na období 2024 – 2028 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 5. Akční plán MČ Praha 10 na rok 2023 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

II. zmocňuje

ve smyslu § 34 odst. 2 a § 89 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2023 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.:

 1. v jednotlivých případech do výše 5 000 000 Kč (bez možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10)
 2. v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP bez ohledu na výši částky, včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů
  MČ Praha 10
 3. k provádění změn plánu zdaňované činnosti do výše 5 000 000 Kč

 

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.    provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Termín: 28. 2. 2023

 

1.2.    provést rozpis závazných ukazatelů plánu ZČ na rok 2023 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Termín: 28. 2. 2023

 

1.3.    stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2023
pro příspěvkové organizace CSOP v Praze 10, LDN Vršovice Praha 10
a KD Barikádníků a informovat ředitele těchto organizací

 

Termín: 28. 2. 2023

 

1.4.    stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2023 pro zaměstnance ÚMČ Praha 10

Termín: 28. 2. 2023

 

1.5.    ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2023 a 31. 12. 2023, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

 

Termín: 29. 9. 2023

Termín: 28. 6. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

- 3 -

 

 

 

Předkladatel:  O. Koumarová, místostarostka

Číslo tisku:      P10-020704/2023

Zpět na začátek usnesení