Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 2244/528, parc. č. 2244/529, parc. č. 2244/530, parc. č. 2244/531, parc. č. 2244/532, oddělených geometrickým plánem č. 4755-198/2021 z pozemku parc. č. 2244/173 a z pozemku parc. č. 2244/230, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Hostýnská 2046-2048, IČO 264 45 972, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I až XII. etapou privatizace“ za kupní cenu 52 500,-Kč

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/8/2023
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. prodej pozemků parc. č. 2244/528, parc. č. 2244/529, parc. č. 2244/530, parc. č. 2244/531, parc. č. 2244/532, oddělených geometrickým plánem č. 4755-198/2021 z pozemku parc. č. 2244/173 a pozemku parc. č. 2244/230, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Hostýnská 2046-2048, IČO 264 45 972 v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“,  za celkovou kupní cenu ve výši 52 500 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 2244/528, parc. č. 2244/529, parc. č. 2244/530, parc. č. 2244/531, parc. č. 2244/532 oddělených geometrickým plánem č. 4755-198/2021 z pozemku parc. č. 2244/173 a pozemku parc. č. 2244/230, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Hostýnská 2046-2048, IČO 264 45 972, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“, za celkovou kupní cenu ve výši 52 500 Kč

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s představenstvem Bytového družstva Hostýnská 2046-2048, IČO 264 45 972, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-041012/2023

Zpět na začátek usnesení