Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/15, parc. č. 2078/16 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemku parc. č. 2078/11 - ostatní plocha a pozemků parc. č. 2078/566 a parc. č. 2078/567 - ostatní plochy, oddělené GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 273 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, Praha

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/12/2023
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) prodej pozemků parc. č. 2078/15, parc. č. 2078/16 – zastavěné plochy a nádvoří, pozemek parc. č. 2078/11 – ostatní plocha, a pozemky parc. č. 2078/566 a parc. č. 2078/567 – ostatní plochy oddělené GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 273 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, Praha, za celkovou kupní cenu ve výši 913 980 Kč

 

b) uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 2078/15, parc. č. 2078/16 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemek parc. č. 2078/11 – ostatní plocha, a pozemky parc. č. 2078/566 a parc. č. 2078/567 – ostatní plochy oddělené GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 273 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, za celkovou kupní cenu ve výši 913 980 Kč

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky zapsanými na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, Praha, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2023

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-441821/2022

Zpět na začátek usnesení