Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, k. ú. Michle, obec Praha

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/12/2023
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e., zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 2165 pro k. ú. Michle, obec Praha, ve vlastnictví pana Igora Uhryna, nar. 11. 6. 1986, trvale bytem Na Košince 2200/6, 180 00  Praha 8 - Libeň, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, LV č. 1825, k. ú. Michle, obec Praha, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19,0 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve svěřené správě městské části Praha 10, za kupní cenu dle Kupní smlouvy ze dne 6. 2. 2023, která tvoří přílohu č. 1  předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit informování vlastníka garáže - budovy bez č. p./č. e., zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 2165 pro k. ú. Michle, obec Praha, o tomto usnesení

 

Termín: 6. 5. 2023

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel:   Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-121639/2023

P10-145495/2023

 

Zpět na začátek usnesení