Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/88, k. ú. Michle, obec Praha

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/13/2023
Číslo materiálu: 21
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e., zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 5604 pro k. ú. Michle, obec Praha, ve vlastnictví ***********, stojící na pozemku parc. č. 3017/88, LV č. 1825, k. ú. Michle, obec Praha, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19,0 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve svěřené správě městské části Praha 10, za kupní cenu dle Kupní smlouvy ze dne 27. 1. 2023, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

  1. zajistit informování vlastníka garáže - budovy bez č. p./č. e., zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 5604 pro k. ú. Michle, obec Praha, o tomto usnesení

 

Termín: 27. 4. 2023

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:   P10-121800/2023

P10-145490/2023

 

 

Zpět na začátek usnesení