Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1067      nové hledání >>>
Strana 6 z 22První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
21.6.2021 7 2 24 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.6.2021 6 1 24 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 19 19 23 Návrh na změnu tajemnice Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 18 18 23 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 17 17 23 Návrh na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 16 16 23 Informace o hospodaření a vizi společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 15 15 23 Informace o stavu rekonstrukce radnice schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 14 14 23 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2020 schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 13 13 23 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 4. čtvrtletí 2020 schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 12 12 23 Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 11 11 23 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2021 v oblastech podpory: Kultura, Sport, mládež a volný čas, Sociální a zdravotní, Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 10 10 23 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 192/10, parc. č. 192/11, parc. č. 192/12, parc. č. 192/15, parc. č. 192/25, parc. č. 192/28, parc. č. 192/64, parc. č. 192/65, parc. č. 192/67, parc. č. 192/82, parc. č. 192/85 vše v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 9 9 23 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s Dětským centrem Paprsek schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 8 8 23 Návrh na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 345, včetně objektu s č. p. 1796/79, parc. č. 2078/200, včetně objektu s č. p. 2904/35 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 563, včetně objektu s č. p. 374/27, parc. č. 564 v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 7 7 23 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/50, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 6 6 23 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/15, k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 5 5 23 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 10. schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 4 4 23 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/10/2020 ze dne 30. 9. 2020 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9. schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 3 3 23 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 32. schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 2 2 23 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
12.4.2021 1 1 23 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 12 12 22 Informace o vývoji rozvoje lokality „Trojmezí“ schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 11 11 22 Návrh na schválení Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024 schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 10 10 22 Návrh na uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení jejich nájmu schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 9 9 22 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře 31 m2 odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13 v k. ú. Vršovice, vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 8 8 22 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 7 7 22 Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 6 6 22 Návrh na prodej nebytové jednotky č. 1190/45 v budově č. p. 1190, v domě Volyňská 1190/3a, včetně podílu na budově č. p. 1189 a 1190 a pozemku parc. č. 1420/2, kat. území Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 5 5 22 Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 4 4 22 Návrh záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 3 3 22 Návrh na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 2 2 22 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu schvalen Zastupitelstvo
25.1.2021 1 1 22 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 31. schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 17 7 21 Návrh k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 16 21 Návrh na uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení jejich nájmu stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 15 21 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře 31 m2, odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13, v k. ú. Vršovice, vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 14 21 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 13 21 Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 12 21 Návrh na prodej nebytové jednotky č. 1190/45 v budově č. p. 1190, v domě Volyňská 1190/3a, včetně podílu na budově č. p. 1189 a 1190 a pozemku parc. č. 1420/2, kat. území Vršovice, Praha 10 stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 11 21 Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 10 21 Návrh záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených na jednotky stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 8 21 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 9 21 Návrh na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 7 21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 31. stazen Zastupitelstvo
21.12.2020 6 6 21 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 5 5 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. čtvrtletí 2020 schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 4 4 21 Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 16/9/2020  ze dne 25. 5. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství městské části Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 3 3 21 Informace o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do kategorie B v roce 2021 schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 2 2 21 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
21.12.2020 1 1 21 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021 schvalen Zastupitelstvo
Strana 6 z 22První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30