Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita za účelem realizace sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10

Datum přijetí: 11.4.2022
Číslo usnesení: 29/5/2022
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 ve výši 700 000 Kč (slovy sedm set tisíc korun českých) příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, IČO  452 41 848, se sídlem Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3, na úhradu části nákladů spojených se zajištěním sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10, na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Mgr. Kočímu, uvolněnému členovi RMČ

1.1. podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace schválenou dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 29. 4. 2022

 

2. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy schválené dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

      Termín: 11. 5. 2022

 

 

- 2 -

 

 

2.2. zajistit poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 na rok 2022 v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou schválenou dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-071460/2022

Zpět na začátek usnesení