Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022

Datum přijetí: 20.12.2021
Číslo usnesení: 27/1/2021
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

 1. rozpočet na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 2. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 3. plán zdaňované činnosti na rok 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu       
 4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2027 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 5. Akční plán MČ Praha 10 na rok 2022 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

II. zmocňuje

ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2022 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.;

 • v jednotlivých případech do výše 5 000 000 Kč (bez možnosti navýšení
  nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10),
 • v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP bez ohledu na výši částky, včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů
  MČ Praha 10,
 • k provádění změn plánu zdaňované činnosti do výše 5 000 000 Kč

 

 

 

- 2 -

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.    provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Termín: 31. 1. 2022

 

1.2.    provést rozpis závazných ukazatelů plánu zdaňované činnosti na rok 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Termín: 31. 1. 2022

 

1.3.    stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2022, pro příspěvkové organizace CSOP v Praze 10, LDN Vršovice Praha 10 a KD Barikádníků a informovat ředitele těchto organizací

 

Termín: 31. 1. 2022

 

1.4.    stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2022, pro zaměstnance ÚMČ Praha 10

Termín: 31. 1. 2022

 

1.5.    ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022 a 31. 12. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

 

Termín: 30. 9. 2022

Termín: 30. 6. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-482324/2021

Zpět na začátek usnesení