Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Datum přijetí: 20.12.2021
Číslo usnesení: 27/9/2021
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10          

 

I.    souhlasí

s návrhem vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   nesouhlasí

s umístěním terminálu city logistiky v Malešicích; ve smyslu úkolu pro podrobnější územně plánovací dokumentaci - vymezit terminály city-logistiky na Smíchově a v Malešicích dle úplného znění textové části po aktualizaci č. 5 - 6.3.7 Kombinovaná a nákladní doprava, a s tím souvisejícím návrhem plochy kategorie „zařízení na železnici“ - „Terminál city-logistiky Malešice“ s kódem „600/Z/90“ dle úplného znění grafické části po aktualizaci č. 5 - výkres 6.2 Výkres ploch a koridorů

 

III. schvaluje  

text dopisu MČ Praha 10 pro ÚZR MHMP ve znění dle upravené přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

IV. ukládá

  1. Ing. arch. Valovičovi, místostarostovi
  2. zajistit zaslání vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ve smyslu bodu I., ve znění dle bodu III. tohoto usnesení Odboru územního rozvoje MHMP

 

Termín: 23. 12. 2021

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:     P10-464150/2021

Zpět na začátek usnesení