Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/55, k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 20.12.2021
Číslo usnesení: 27/5/2021
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. neschvaluje

uplatnění předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., zapsané v KN na LV 13924, pro k. ú. Vršovice, obec Praha, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana *******, nar. *******, trvale bytem *******, postavené na pozemku parc. č. 2239/55, k. ú. Vršovice, obec Praha, o výměře 18,0 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 10, za kupní cenu 305 000 Kč

 

  1. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

  1. zajistit informování vlastníka garáže - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. 2239/55, k. ú. Vršovice, obec Praha, o tomto usnesení

                                                                                     Termín: 21. 1. 2022      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-463920/2021

 

Zpět na začátek usnesení