Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840, vše v k. ú. Vinohrady, mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231

Datum přijetí: 20.12.2021
Číslo usnesení: 27/7/2021
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. uzavření Dohody o narovnání mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. prodej pozemků a uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840, vše v k. ú. Vinohrady, Praha 10, mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231, za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 306 600 Kč za podmínky, že k prodeji dojde poté, co bude uhrazeno bezesmluvní užívání předmětných pozemků v souladu s uzavřenou Dohodou o narovnání dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit uzavření Dohody o narovnání dle bodu I. a) tohoto usnesení, rozhodnout o ostatních náležitostech kupní smlouvy dle bodu I. b) tohoto usnesení a zajistit její uzavření poté, co bude uhrazeno bezesmluvní užívání předmětných pozemků v souladu s uzavřenou Dohodou o narovnání

Termín: 30. 9. 2022

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-110893/2021

Zpět na začátek usnesení