Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení žádosti o prominutí odvodu z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace v dotačních programech MČ Praha 10

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/9/2022
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prominutí sankce za porušení rozpočtové kázně u předložené žádosti příjemce dotace KAPLE REKTORSKÁ v dotačních programech MČ Praha 10 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

       1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit informování žadatele o prominutí sankce dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 4. 2022

 

1.2. zajistit vrácení prominuté částky dle bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                              Termín: 15. 4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka rady

Číslo tisku:    P10-048414/2022

Zpět na začátek usnesení