Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1087      nové hledání >>>
Strana 3 z 22První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
3.4.2023 12 4 3 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 9 1 3 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 11 3 3 Návrh aktualizace Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 30 3 Podání Zastupitelstvo
3.4.2023 29 24 3 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2022 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 28 21 3 Informace o působnostech výborů ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
3.4.2023 10 2 3 Návrh aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 15 16 2 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garážím, stojícím na části pozemku parc. č. 2239/11, k. ú. Vršovice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 14 15 2 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 9 10 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 13. schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 7 9 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 38. schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 1 3 2 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 10 11 2 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/569 - ostatní plocha, odděleného GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného pozemkového celku č. 271 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 11 12 2 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/15, parc. č. 2078/16 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemku parc. č. 2078/11 - ostatní plocha a pozemků parc. č. 2078/566 a parc. č. 2078/567 - ostatní plochy, oddělené GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 273 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 12 13 2 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/6, parc. č. 2078/5 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemků parc. č. 2078/3 a parc. č. 2078/474 - ostatní plochy a pozemku parc. č. 2078/570 - ostatní plocha, oddělený GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 13 14 2 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1929/2 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 16 17 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 17 18 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 18 19 2 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 19 20 2 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 2 4 2 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2022 do 1. 11. 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 20 21 2 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 3 5 2 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 4 6 2 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 5 7 2 Návrh na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 6 8 2 Návrh k přijetí Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a programu Zdravé město a stanovení politického garanta pro místní Agendu 21 a program Zdravé město schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 8 2 Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 29/7/2022 ze dne 11. 4. 2022 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36. stazen Zastupitelstvo
10.11.2022 1 2 1 Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 19 24 1 k návrhu jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 18 19 1 ke zřízení funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 18 1 Zřízení Výboru pro energetický management Zastupitelstva městské části Praha 10 (VEM), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 15 1 Zřízení Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva městské části Praha 10 (VŽP) stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 17 1 Zřízení Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSIVZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 16 1 Zřízení Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSVA), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 14 1 Zřízení Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 12 21 1 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 11 20 1 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 8 11 1 k pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 4 6 1 Volba starosty - člena Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 0 3 1 ke stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 0 1 1 ke slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 5 8 1 Volba místostarostů - členů Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 5 7 1 Volba 1. místostarosty - člena Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 7 10 1 Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10) schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 9 12 1 Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 2 4 1 Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 3 5 1 Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu členů Rady městské části Praha 10, kteří budou pro výkon funkce uvolněni, počtu místostarostů a dalších členů Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 6 9 1 Volba dalších členů Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 8 11 1 Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 10 13 1 Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
Strana 3 z 22První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30