Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1107      nové hledání >>>
Strana 1 z 23První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
24.6.2024 16 17 9 Hodnotící zpráva za rok 2023 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 15 16 9 Návrh na znění dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 14 15 9 Návrh na schválení doplnění zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., o nové Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 13 14 9 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2024 schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 12 3 9 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 17 9 Podání Zastupitelstvo
24.6.2024 18 18 9 Návrh na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 715/2, k. ú. Vršovice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 19 19 9 Návrh na zrušení usnesení ZMČ č. 28/16/2022 ze dne 28. 2. 2022 a usnesení ZMČ č. 6/5/2023 ze dne 18. 12. 2023 a návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 - zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Na Padesátém 1, 3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00 schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 20 9 9 Návrh dalšího postupu při zajištění trvalého sídla radnice schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 11 2 9 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 10 1 9 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 9 6 9 Žádost občanů týkající se projednání a odmítnutí záměru na vybudování polyfunkčního objektu ,,OC Květ – Jabloňová“ Zastupitelstvem městské části Praha 10 ve smyslu § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 8 13 9 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2024 schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 7 12 9 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 8940/103130 na pozemku parc. č. 1339/2 k bytové jednotce č. 1031/4 v k. ú. Vršovice, obec Praha Zastupitelstvo
24.6.2024 6 11 9 Návrh na zrušení usnesení ZMČ č. 28/16/2022 ze dne 28. 2. 2022 a usnesení ZMČ č. 6/5/2023 ze dne 18. 12. 2023 a návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 - zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Na Padesátém 1, 3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00 schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 5 10 9 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1259/2 o výměře 41 m2 v k. ú. Vršovice, obec Praha, pro umístění výtahu k bytovému domu Ruská 946/88, Praha 10, ve vlastnictví SV Ruská 946, Praha 10, IČO 241 82 940 schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 4 8 9 Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2023 a Informace o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030, v roce 2023 schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 3 7 9 Návrh závěrečného účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2023, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 2 5 9 Návrh aktualizace Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
24.6.2024 1 4 9 Návrh aktualizace Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 16 5 8 K zajištění bezpečnosti a pořádku v lokalitě Průběžná, Nučická a okolí schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 13 20 8 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 12 19 8 Informační zpráva o činnosti uvolněného zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 11 18 8 Informace o vyhlášení veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 10 17 8 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/11/2023 ze dne 26. 6. 2023 k návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha a schválení návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Strašnice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 9 16 8 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/10/2022 ze dne 27. 6. 2022 k návrhu na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady a uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 8 15 8 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 7 14 8 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2024 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 6 13 8 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 5 12 8 Návrh na volbu tajemníka/tajemnice Výboru pro energetický management (VEM) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 4 11 8 Personální změny ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 14 10 8 K návrhu nového znění stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 4 9 8 Personální změny ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 10 - k volbě předsedy - člena Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV) schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 3 7 8 K rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10) schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 3 7 8 Volba místostarosty/místostarostky - člena/členky Rady MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 17 6 8 K plánované výstavbě „Domů MGA“ na Skalce schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 3 4 8 K návrhu Ing. Narovce, člena ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 2 3 8 Návrh aktualizace Jednacího řádu zasedání zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 1 2 8 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 0 1 8 Ke složení slibu člena Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 7 6 7 Informace o řešených havarijních stavech v původní budově ÚMČ Praha 10 (Vršovická 68) za 4. čtvrtletí roku 2023 schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 6 5 7 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ode dne 1. 2. 2024 schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 5 4 7 Návrh na provedení kontrolního znaleckého posudku v souvislosti s Výchozím ekonomickým vyhodnocením projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 a alternativních příležitostí schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 4 7 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/11/2023 ze dne 26. 6. 2023 k návrhu na prodej nebytové jednotky č. p. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha, a schválení návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Strašnice, obec Praha stazen Zastupitelstvo
29.1.2024 3 3 7 Návrh na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10, a to části pozemku parc. č. 3405/1 v k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 2 2 7 Návrh k opravě administrativní chyby v usnesení ZMČ č. 6/4/2023 ze dne 18. 12. 2023 schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 1 1 7 Návrh na založení Nadačního fondu Praha 10 pomáhá schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 14 14 6 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku2023 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 13 13 6 Návrh na aktualizaci Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha10 pro období 2020–2030 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 12 12 6 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2023 schvalen Zastupitelstvo
Strana 1 z 23První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30