Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 980      nové hledání >>>
Strana 1 z 20První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
30.1.2023 15 16 2 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garážím, stojícím na části pozemku parc. č. 2239/11, k. ú. Vršovice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 14 15 2 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 9 10 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 13. schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 7 9 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 38. schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 1 3 2 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 10 11 2 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/569 - ostatní plocha, odděleného GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného pozemkového celku č. 271 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 11 12 2 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/15, parc. č. 2078/16 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemku parc. č. 2078/11 - ostatní plocha a pozemků parc. č. 2078/566 a parc. č. 2078/567 - ostatní plochy, oddělené GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 273 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 12 13 2 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/6, parc. č. 2078/5 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemků parc. č. 2078/3 a parc. č. 2078/474 - ostatní plochy a pozemku parc. č. 2078/570 - ostatní plocha, oddělený GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 13 14 2 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1929/2 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 16 17 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 17 18 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 18 19 2 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 19 20 2 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 2 4 2 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2022 do 1. 11. 2022 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 20 21 2 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 3 5 2 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 4 6 2 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 5 7 2 Návrh na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 6 8 2 Návrh k přijetí Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a programu Zdravé město a stanovení politického garanta pro místní Agendu 21 a program Zdravé město schvalen Zastupitelstvo
30.1.2023 8 2 Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 29/7/2022 ze dne 11. 4. 2022 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36. stazen Zastupitelstvo
10.11.2022 1 2 1 Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 19 24 1 k návrhu jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 18 19 1 ke zřízení funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 18 1 Zřízení Výboru pro energetický management Zastupitelstva městské části Praha 10 (VEM), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 15 1 Zřízení Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva městské části Praha 10 (VŽP) stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 17 1 Zřízení Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSIVZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 16 1 Zřízení Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSVA), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 17 14 1 Zřízení Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 12 21 1 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 11 20 1 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 8 11 1 k pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 4 6 1 Volba starosty - člena Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 0 3 1 ke stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 0 1 1 ke slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 5 8 1 Volba místostarostů - členů Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 5 7 1 Volba 1. místostarosty - člena Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 7 10 1 Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10) schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 9 12 1 Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 2 4 1 Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 3 5 1 Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu členů Rady městské části Praha 10, kteří budou pro výkon funkce uvolněni, počtu místostarostů a dalších členů Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 6 9 1 Volba dalších členů Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 8 11 1 Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 10 13 1 Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 14 23 1 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
10.11.2022 13 22 1 Návrh na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 31 30 Informace o projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2021, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku neschvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 30 26 30 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2022 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 29 25 30 Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 28 24 30 Návrh na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 27 23 30 Návrh na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Josefu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
Strana 1 z 20První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30