Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1087      nové hledání >>>
Strana 8 z 22První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
14.9.2020 9 18 Návrh na prodej celého pozemku parc. č. 2838/79 a pozemků parc. č. 2838/100, parc. č. 2838/101 oddělených GP č. 2856-150/2008 z pozemků parc. č. 2838/36 a parc. č. 2838/80, vše v k. ú. Strašnice, které jsou součástí vymezeného celku č. 192 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 2585, vedeném pro k. ú Strašnice, v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne 5. 2. 2008 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 10 18 Návrh na prodej pozemku parc. č. 184/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m2, v  k. ú. Strašnice, vlastníkům zapsaným na LV č. 13721 v k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 11 18 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/15 - zastavěná plocha (společný dvůr) o výměře 31 m2 odděleného GP č. 1789-97/2019 z pozemku parc. č. 2168/11 v k. ú. Vršovice, Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 12 18 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníku bytové jednotky č. 1795/3 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 13 18 Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 14 18 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2020 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 15 18 Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
14.9.2020 16 18 Informace o projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2019 a schválení účetní závěrky k projednání Zastupitelstvo
22.6.2020 9 9 17 Návrh podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v hranicích řešeného území Urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice 2019 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 8 8 17 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1. čtvrtletí 2020 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 7 7 17 Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 6 6 17 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2019, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 5 5 17 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/73/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu záměru na rozdělení na jednotky a prodej části domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 4 4 17 Návrh ke schválení nových Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 3 3 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 2 2 17 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2020 1 1 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 16 17 16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2020 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 6 8 16 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/6/2019 ze dne 25. 11. 2019 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29. schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 3 5 16 Návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0021 - Životní prostředí schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 25 26 16 Informace o aktuálním stavu záměru Terminálu Malešice schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 26 1 16 Informace o průběhu řešení pandemie COVID-19 na MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 24 25 16 Informace o záměru hl. m. Prahy – lokalita „Trojmezí“ schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 23 24 16 Návrh k Návrhové a Realizační části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 22 23 16 Návrh stanoviska MČ Praha 10 k aktualizovanému řešení a koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2016 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 21 22 16 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2020 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 20 21 16 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 19 20 16 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 18 19 16 Návrh na změnu jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 17 18 16 Návrh změn Výboru pro sport a volnočasové aktivity zastupitelstva MČ Praha 10 (VSVA) schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 15 16 16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2019 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 14 15 16 Informace o odložení realizace 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa z důvodu nouzového stavu schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 12 14 16 Návrh na bezplatný převod pozemků parc. č. 1155, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 a 1009, vše k. ú. Malešice, včetně staveb, z vlastnictví společnosti SIDI PRAGUE, s. r. o., do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 11 13 16 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2445/2 o výměře 15 m2 - zastavěná plocha a pozemku parc.č. 2445/3 o výměře 4 m2 - ostatní plocha, vše v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 10 12 16 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), parc. č. 3118/101 – ostatní plocha (zeleň) dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 5 7 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 8. schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 9 11 16 Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 1334/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 8 10 16 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 105 v k. ú. Malešice družstvu Bytové družstvo KA 8l0l2, IČO 256 74 650 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 7 9 16 Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 15/5/2020 ze dne 2. 3. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 13 6 16 Návrh na souhlas s výměnou akcií společnosti Spolchemie, a. s., v majetku MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 4 4 16 Návrh na zvýšení rozpočtu v odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020, finančním příspěvkem společnosti Skanska Reality, a. s. schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 2 3 16 Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 1 2 16 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 10 10 15 Zpráva o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ v roce 2019 a návrh Plánu zlepšování pro rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 9 9 15 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 v roce 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 8 8 15 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 7 7 15 Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a návrh na schválení žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 6 6 15 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2020 s tematickým zaměřením kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a návazné a zdravotní služby, ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017, 2018, 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 5 5 15 Návrh na udělení čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 4 4 15 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
Strana 8 z 22První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30