Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1003      nové hledání >>>
Strana 7 z 21První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
25.5.2020 10 12 16 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), parc. č. 3118/101 – ostatní plocha (zeleň) dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 5 7 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 8. schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 9 11 16 Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 1334/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 8 10 16 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 105 v k. ú. Malešice družstvu Bytové družstvo KA 8l0l2, IČO 256 74 650 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 7 9 16 Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 15/5/2020 ze dne 2. 3. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 13 6 16 Návrh na souhlas s výměnou akcií společnosti Spolchemie, a. s., v majetku MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 4 4 16 Návrh na zvýšení rozpočtu v odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020, finančním příspěvkem společnosti Skanska Reality, a. s. schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 2 3 16 Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.5.2020 1 2 16 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 10 10 15 Zpráva o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ v roce 2019 a návrh Plánu zlepšování pro rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 9 9 15 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 v roce 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 8 8 15 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 7 7 15 Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a návrh na schválení žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 6 6 15 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2020 s tematickým zaměřením kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a návazné a zdravotní služby, ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017, 2018, 2019 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 5 5 15 Návrh na udělení čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 4 4 15 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 3 3 15 Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. 100, budově bez č. p., č. e., nezapsané v katastru nemovitostí a garáže, budově bez č. p., č. e., nezapsané v katastru nemovitostí, obě stojící na pozemku parc. č. 3099/1, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 2 2 15 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
2.3.2020 1 1 15 Návrh na schválení Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích schvalen Zastupitelstvo
27.1.2020 5 2 14 Informace o žádosti občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění schvalen Zastupitelstvo
27.1.2020 7 7 14 Návrh na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.1.2020 6 6 14 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc, ode dne 1. 2. 2020 schvalen Zastupitelstvo
27.1.2020 4 5 14 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2019 schvalen Zastupitelstvo
27.1.2020 3 4 14 Návrh na prodej 5 m2 nezastavěného pozemku odděleného geometrickým plánem č. 3766-45/2019 z pozemku parc. č. 464/8 označeného písmenem „a“ v k. ú. Záběhlice společnosti ARKADE Bau, s. r. o., IČO 283 68 568 schvalen Zastupitelstvo
27.1.2020 2 3 14 Informace o situaci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
27.1.2020 1 1 14 Informace o vyjádření MČ Praha 10 k dokumentaci vlivů záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 3 4 13 Informace o činnosti společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., a PRAHA 10 - Rekreace, a. s. schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 16 17 13 Návrh na změnu tajemníka/ce Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 15 16 13 Návrh Pravidel 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 11 15 13 Informace o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 10 14 13 Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2018/OSO/1093 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 9 13 13 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2019 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 8 12 13 Návrh záměru na prodej domu Moskevská 374/27 včetně příslušenství a pozemků parc. č. 563 a 564, vše v k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 7 11 13 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3018/8, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 6 10 13 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/26/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a 3140, zastavěná plocha a nádvoří, manželům pí Kristině Mashat a Ing. Jiřímu Mašátovi, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 14 9 13 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 13 8 13 Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 12 7 13 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 5 6 13 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) dle vymezeného celku č. 61 v k. ú. Vršovice, Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039 schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 4 5 13 Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 2 3 13 Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS 2019) schvalen Zastupitelstvo
16.12.2019 1 2 13 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 2 2 12 Informace o průběhu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru Terminál Malešice schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 3 3 12 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2239/12, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 4 4 12 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/208 o výměře 561 m2 a pozemku parc. č. 2078/554 o výměře 499 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3705-111/2018 z pozemku parc. č. 2078/258 vše v  k. ú. Záběhlice vlastníkům zapsaným na LV č. 3470 v k. ú. Záběhlice (Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 2881, IČO 021 36 830) schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 5 5 12 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 6 6 12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29. schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 7 7 12 Návrh na poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvkové organizaci schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 8 8 12 Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zachování LSPP na Poliklinice Malešice) schvalen Zastupitelstvo
25.11.2019 9 8 12 Žádost občanů o projednání věci na Zastupitelstvu MČ Praha 10 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění (zvyšování daně z nemovitosti) schvalen Zastupitelstvo
Strana 7 z 21První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30