Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 773/7, ul. Minská 773/8, k. ú. Vršovice, Praha

Datum přijetí: 20.12.2021
Číslo usnesení: 27/2/2021
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 773/7, vymezené v budově č. p. 773 (Minská 8), postavené na pozemku p. č. 1181, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy ve výši 453/13975 a spoluvlastnického podílu ve výši 453/13975 na pozemku parc. č. 1181, k. ú. Vršovice, Praha 10, oprávněnému nájemci panu *******, nar. *******, bydliště ******* za cenu 4 247 000 Kč, a to v souladu se změnou Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům, schválenou Zastupitelstvem městské části Praha 10 usnesením č. 22/3/2021 ze dne 25. 1. 2021 

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. rozhodnout o ostatních náležitostech kupní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení a zajistit její uzavření

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-330075/2021       

 

Zpět na začátek usnesení