Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotací v dotačních programech MČ Praha 10

Datum přijetí: 15.11.2021
Číslo usnesení: 26/7/2021
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prominutí části sankce za porušení rozpočtové kázně u předložené žádosti příjemce dotace v dotačních programech MČ Praha 10 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit informování žadatele o prominutí části sankce dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 12. 2021

 

1.2. zajistit vrácení prominuté částky dle bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                              Termín: 15. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-450746/2021

Zpět na začátek usnesení