Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10

Datum přijetí: 11.4.2022
Číslo usnesení: 29/4/2022
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 ve výši 2 500 000 Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých) spolku YMCA Praha, IČO 265 29 122, se sídlem Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10, na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Mgr. Kočímu, uvolněnému členovi RMČ
    1. podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace schválenou dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 29. 4. 2022

 

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy schválené dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

      Termín: 11. 5. 2022

 

 

 

- 2 -

 

 

 

  1. zajistit poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 na rok 2022 v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou schválenou dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-087254/2022

 

Zpět na začátek usnesení