Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/36/2008 ze dne 4. 12. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2801, k. ú. Záběhlice, ul. Želivecká č. o. 26, Praha 10, s oprávněnými nájemci

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/8/2016
Číslo materiálu: 5.4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/36/2008 ze dne 4. 12. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 2801, k. ú. Záběhlice, ul. Želivecká č. o. 26, Praha 10 s oprávněnými nájemci

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/36/2008 ze dne 4. 12. 2008 v bodě II.

 

II. schvaluje

uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 2801, k. ú. Záběhlice, ul. Želivecká č. o. 26, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku, a dále s návrhem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2225/253, dle nového stavu dle Geometrického plánu vyhotoveného Ing. Bendíkem pod č. 2458/98/2006, ověřeného Ing. Bendíkem dne 23. 8. 2006 pod č. 98/2006 a potvrzeného katastrálním úřadem dne 18. 9. 2006 pod č. 3630/2006, s následným uzavřením kupní smlouvy o převodu těchto spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2225/253 v k. ú. Záběhlice poté, co bude městská část Praha 10 oprávněna s pozemkem parč. č. 2225/253 v k. ú. Záběhlice disponovat, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

Kupující

 

Narozen (a)

 

Číslo jednotky

Kupní cena celkem za prodávanou jednotku a podíl na částech pozemků

 

Cena jednotky za BJ a terasa (balkon) Kč

 

Cena podílu na pozemku 2225/253 Kč

 

Výše podílu na pozemku 2225/253

*******

*******

2801/41

578 283,00  

574 908,00  

3 375,00  

7190   343040

*******

*******

2801/42

577 488,00  

574 117,00

3 371,00  

7180   343040

*******

*******

2801/43

443 928,00  

441 346,00  

2 582,00  

5500   343040

*******

*******

2801/44

414 195,00

411 777,00

2 418,00

5150   343040

*******

*******

2801/45

442 338,00

439 765,00

2 573,00

5480   343040

*******

*******

2801/46

443 133,00  

440 556,00  

2 577,00  

5490   343040

*******

*******

-

-

-

-

-

*******

*******

2801/47

411 810,00  

409 406,00  

2 404,00  

5120   343040

*******

*******

-

-

-

-

-

*******

*******

2801/48

444 723,00

442 136,00

2 587,00

5510   343040

*******

*******

2801/49

443 928,00

441 346,00

2 582,00

5500   343040

*******

*******

2801/50

412 605,00  

410 197,00  

2 408,00  

5130    343040

*******

*******

2801/51

443 928,00  

441 346,00  

2 582,00  

5500    343040

*******

*******

2801/52

443 928,00  

441 346,00  

2 582,00  

5500   343040

*******

*******

2801/53

411 810,00  

409 406,00  

2 404,00  

5120   343040

*******

*******

-

-

-

-

-

*******

*******

2801/54

440 748,00  

438 185,00  

2 563,00  

5460   343040

*******

*******

-

-

-

-

-

*******

*******

2801/55

586 017,00  

582 608,00  

3 409,00  

7260    343040

*******

*******

-

-  

-  

-  

-

*******

*******

2801/56

414 990,00  

412 568,00  

2 422,00  

5160   340040

*******

*******

2801/57

584 419,00

581 020,00

3 399,00

7240   343040

*******

*******

-

-

-

-

-

*******

*******

2801/58

587 631,00

584 213,00

3 418,00

7280   343040

*******

*******

-

-

-

-

-

*******

*******

2801/59

414 195,00

411 777,00

2 418,00

5150   343040

*******

*******

2801/60

442 338,00  

439 765,00  

2 573,00  

5480   343040

*******

*******

-

-

-

-

-

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5.2.3 Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10 (prodej jednotek), v platném znění:

a)  právnické osoby vyjma bodu 5. 9. Předpisu;

b) cizozemci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemohou nabývat nemovitosti v České republice;

c) nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (zejména dluh na nájemném, poplatku z prodlení, zálohách na služby, doplatku za služby);

 

 

- 3 -

 

 

d) nájemci, kteří mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt;

e) nájemci, kteří jinak hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (např. nepovolenými stavebními úpravami)

f) nájemci, s nimiž vede MČ soudní spor ve věci přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) ObčZ, ve znění platném do 30. 3. 2006;

g) nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle § 711 odst. 2 ObčZ v platném znění;

h) nájemci, u nichž je dán důvod výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení § 711 odst. 2 ObčZ, v platném znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-108548/2015

Zpět na začátek usnesení