Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 644/1, 644/2, 643/8 a 643/10, k. ú. Záběhlice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3572, vedeném pro k. ú. Záběhlice

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/26/2016
Číslo materiálu: 13.5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)prodej pozemků v k. ú. Záběhlice, parc. č. :

- 644/1 - zastavěná plocha

- 644/2 - ostatní plocha

- 643/8 - zastavěná plocha

- 643/10 - zastavěná plocha

vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3572, vedeném pro k. ú. Záběhlice, za celkovou kupní cenu 623 000,- Kč

 

b)uzavření kupních smluv o prodeji pozemků v k. ú. Záběhlice

- 644/1 - zastavěná plocha

- 644/2 - ostatní plocha

- 643/8 - zastavěná plocha

- 643/10 - zastavěná plocha

s vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 3572, vedeném pro k. ú. Záběhlice, za celkovou kupní cenu 623 000,- Kč

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. informovat vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 3572, vedeném pro k. ú. Záběhlice o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10                                                  

                                                                                           Termín: 29. 2. 2016

 

- 2 -

 

 

1.2. předložit vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3572, vedeném pro k. ú. Záběhlice návrhy kupních smluv na převod pozemků dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

                                                                                 Termín: 31. 5. 2016

 

2. Mgr. Eksteinovi, MBA, vedoucímu OMP

2.1 zajistit podepsání kupních smluv dle bodu I. tohoto usnesení   

 

Termín: 31. 8. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-112681/2015

Zpět na začátek usnesení