Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 1824/14, v ulici Průběžná 1824/59, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/23/2016
Číslo materiálu: 12.5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 1824/14, v ulici Průběžná 1824/59, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

b) prodej nebytové jednotky č. 1824/14, umístěné v budově č. p. 1824, ul. Průběžná, č. o. 59, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 1824 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Strašnice, a to vítěznému uchazeči paní Kateřině Pernové, trvale bytem Jivenská 1065/10, Praha 4, za nejvyšší nabízenou kupní cenu v rámci výběrového řízení, tj. 166 070,- Kč, dle této tabulky:

 

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Poslední

využití

Podlaží

 

plocha m²

Odhadní cena

v Kč

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Kupující

Datum narození

kupujícího

Dorovnání nejvyšší nabídky oprávněným nájemcem

Průběžná

1824/59

Strašnice

1824/14

sklad telekomunikační techniky

1.PP

22

165 930

166 070

*******

*******

NE

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit vypracování návrhu kupní smlouvy o převodu nebytové jednotky do vlastnictví a předložit je vítěznému uchazeči k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 1. 3. 2016

 

1.2.    uzavřít smlouvu o převodu nebytové jednotky do vlastnictví s vítězným uchazečem dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 5. 4. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:   P10-124386/2015

Zpět na začátek usnesení