Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 1321 a dle GP č. 1531 – 33/2015 ze dne 25. 6. 2015 schváleným KÚ pro hl. m. Prahu, pozemků parc. č. 1322/4 a 1322/5, k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/24/2016
Číslo materiálu: 13.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)prodej pozemků v k. ú. Vršovice dle GP č. 1531 – 33/2015 ze dne 25. 6. 2015, parc. č. 1322/4, o výměře 640 m², zahrada, parc. č. 1322/5, o výměře 134 m², zahrada a pozemku parc. č. 1321, o výměře 211 m², zastavěná plocha a nádvoří (předmětné pozemky jsou v majetku hl.m. Prahy, svěřená správa nemovitostí MČ Praha 10) paní ******* a panu *******, oba bytem *******, Praha – Záběhlice, za kupní cenu 4 955 000 Kč (dle znaleckého posudku č. 3008 – 9.17/2015, zpracovaného firmou ACONTA, s. r. o., ke dni 10. 7. 2015)

 

b)uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Vršovice dle GP č. 1531 – 33/2015 ze dne 25. 6. 2015, parc. č. 1322/4, o výměře 640 m², zahrada, parc. č.  1322/5, o výměře 134 m², zahrada a pozemku parc. č. 1321, o výměře 211 m², zastavěná plocha a nádvoří (předmětné pozemky jsou v majetku hl. m. Prahy, svěřená správa nemovitostí MČ Praha 10) s paní ******* a panem *******, oba bytem *******, Praha – Záběhlice, za kupní cenu 4 955 000,- Kč (dle znaleckého posudku č. 3008 – 9.17/2015, zpracovaného firmou ACONTA, s. r. o., ke dni 10. 7. 2015)

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. informovat paní *******a pana *******, oba bytem *******, Praha – Záběhlice o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

                                                                                              Termín: 31. 1. 2016

 

 

1.2. předložit paní ******* a panu *******, oba bytem *******, Praha – Záběhlice návrh kupní smlouvy na převod pozemku dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                               Termín: 31. 3. 2016

 

1.3. zajistit podepsání kupní smlouvy na prodej pozemku dle bodu I. b)  tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2016

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-090875/2015

Zpět na začátek usnesení