Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/78/2009 ze dne 25. 6. 2009 k návrhu na  uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1940, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 60, Praha 10, s oprávněnými nájemci

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/7/2016
Číslo materiálu: 5.3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/78/2009 ze dne 25. 6. 2009 v bodě I.

 

II. schvaluje

uzavření smluv o převodu bytových jednotek, specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1938, 1939, 1940, 1941, k. ú. Strašnice, vchod v ul. Průběžná č. o. 60, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu

 

 

 

 

Kupující

 

 

 

Narozen (a)

Číslo prodávané jednotky dle Prohlášení vlastníka

 

Kupní cena prodávané jednotky      Kč

*******

*******

*******

1940/1

459 250,00

*******

*******

*******

-

-

*******

*******

*******

1940/2

475 950,00

*******

*******

1940/3

459 250,00

 

 

 

- 2 -

 

 

*******

*******

*******

1940/4

459 250,00

*******

*******

*******

1940/5

475 950,00

*******

*******

*******

1940/6

459 250,00

*******

*******

*******

-

-

*******

*******

*******

1940/7

459 250,00

*******

*******

*******

-

-

*******

*******

*******

1940/8

475 950,00

*******

*******

*******

1940/9

459 250,00

*******

*******

*******

1940/10

459 250,00

*******

*******

*******

1940/11

475 950,00

*******

*******

*******

1940/12

459 250,00

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6. a 5.2.7 Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10 (prodej jednotek), v platném znění :

a)právnické osoby vyjma bodu 5.9. Předpisu;

b)cizozemci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemohou nabývat nemovitosti v České republice;

c)nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (zejména dluh na nájemném, poplatku z prodlení, zálohách na služby, doplatku za služby);

d)nájemci, kteří mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt;

e)nájemci, kteří jinak hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (např. nepovolenými stavebními úpravami)

f)nájemci, s nimiž vede MČ soudní spor ve věci přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) ObčZ ve znění platném do 30. 3. 2006;

g)nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle § 711 odst. 2 ObčZ v platném znění;

h)nájemci, u nichž je dán důvod výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení § 711 odst. 2 ObčZ v platném znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-097098/2015

Zpět na začátek usnesení