Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/25/2016
Číslo materiálu: 13.3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)    prodej pozemků v k. ú. Strašnice, parc. č.:

- 2244/30 zastavěná část pozemku

- 2244/31 zastavěná část pozemku

- 2244/32 zastavěná část pozemku

- 2244/231 ostatní plocha/zeleň

- 2244/232 ostatní plocha/zeleň

- 2244/233 ostatní plocha/zeleň

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2853-147/2008 pozemků parc.

- 2244/514 ostatní plocha/zeleň

- 2244/515 ostatní plocha/zeleň

- 2244/516 ostatní plocha/zeleň

- 2244/517 ostatní plocha/zeleň

- 2244/518 ostatní plocha/zeleň

družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972, za celkovou kupní cenu 1 095 250,- Kč

 

 

- 2-

 

 

b) uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Strašnice, parc. č.

- 2244/30 zastavěná část pozemku

- 2244/31 zastavěná část pozemku

- 2244/32 zastavěná část pozemku

- 2244/231 ostatní plocha/zeleň

- 2244/232 ostatní plocha/zeleň

- 2244/233 ostatní plocha/zeleň

s družstvem „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972, za celkovou kupní cenu 1 043 250,- Kč

 

c) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji pozemků dle geometrického oddělovacího plánu č. 2853-147/2008 pozemků parc.

- 2244/514 ostatní plocha/zeleň

- 2244/515 ostatní plocha/zeleň

- 2244/516 ostatní plocha/zeleň

- 2244/517 ostatní plocha/zeleň

- 2244/518 ostatní plocha/zeleň

družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972, za celkovou kupní cenu 52 000,- Kč

 

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. informovat družstvo „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“ o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

Termín: 31. 1. 2016

 

1.2. předložit družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, návrh kupní smlouvy a návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod pozemků dle bodu I. a) – c) tohoto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

                                                                                               Termín: 31. 3. 2016

 

2. Mgr. Eksteinovi, MBA, vedoucímu OMP

2.1. zajistit podepsání kupní smlouvy na prodej pozemků a smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 8. 2016

     

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-111601/2015

Zpět na začátek usnesení