Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/43/2008 ze dne 10. 4. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 443, k. ú. Malešice, ul. Nad Úžlabinou č. o. 16, Praha 10, s oprávněnými nájemci

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/5/2016
Číslo materiálu: 5.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/43/2008 ze dne 10. 4. 2008 v bodě I.

 

II. schvaluje

uzavření smluv o převodu bytových jednotek, specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 443, 444, 445, 446, k. ú. Malešice, vchod v ul. Nad Úžlabinou č. o. 16, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu

 

Příjmení a jméno

Narozen (a)

Číslo prodávané jednotky dle Prohlášení vlastníka

Kupní cena celkem za prodávanou jednotku a podíl na částech pozemků

Cena jednotky za BJ a terasa (balkon) Kč

Cena za podíl na poz. 2244/473 Kč

Výše podílu na poz. 2244/473

*******

*******

443/1

501 686,00  

499 056,00  

2 630,00  

6970   330630

*******

*******

-

-

-

-

-

*******

*******

443/2

523 961,00  

521 176,00

2 785,00  

7380  330630

*******

*******

443/3

383 826,00  

381 822,00  

2 004,00  

5310  330630

 

 

 

- 2 -

 

 

*******

*******

443/4

379 850,00  

377 831,00  

2 019,00  

5350  330630

*******

*******

-

-

-

-

-

*******

*******

443/5

405 410,00  

403 255,00  

2 155,00  

5710  330630

*******

*******

-

-

-

-

-

*******

*******

443/6

385 246,00  

383 234,00  

2 012,00  

5330  330630

*******

*******

443/7

381 270,00  

379 243,00  

2 027,00  

5370  330630

*******

*******

443/8

405 410,00  

403 255,00  

2 155,00  

5710  330630

*******

*******

443/9

383 826,00  

381 822,00  

2 004,00  

5310  330630

*******

*******

-

-

-

-

-

*******

*******

443/10

379 140,00  

377 125,00  

2 015,00  

5340  330630

*******

*******

-

-

-

-

-

*******

*******

443/11

405 410,00  

403 255,00  

2 155,00  

5710  330630

*******

*******

443/12

383 116,00  

381 116,00  

2 000,00  

5300  330630

*******

*******

443/13

381 270,00  

379 243,00  

2 027,00  

5370  330630

*******

*******

443/14

405 410,00  

403 255,00  

2 155,00  

5710  330630

*******

*******

-

-

-

-

-

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6. a 5.2.7 Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČPraha 10 (prodej jednotek), v platném znění :

a)právnické osoby vyjma bodu 5. 9. Předpisu;

b)cizozemci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemohou nabývat nemovitosti v České republice;

c)nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (zejména dluh na nájemném, poplatku z prodlení, zálohách na služby, doplatku za služby);

d)nájemci, kteří mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt;

e)nájemci, kteří jinak hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (např. nepovolenými stavebními úpravami)

f)nájemci, s nimiž vede MČ soudní spor ve věci přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) ObčZ ve znění platném do 30. 3. 2006;

g)nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle § 711 odst. 2 ObčZ v platném znění;

h)nájemci, u nichž je dán důvod výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení § 711 odst. 2 ObčZ v platném znění. 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-100985/2015

Zpět na začátek usnesení