Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek č. 663/108, 663/109 a 663/110, v ulici Vršovická 663/73, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/22/2016
Číslo materiálu: 12.4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek č. 663/108, 663/109 a 663/110, v ulici Vršovická 663/73, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

b) prodej nebytové jednotky č. 663/108, 663/109 a 663/110, umístěné v budově č. p. 663, ul. Vršovická, č. o. 73, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 663 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to vítěznému uchazeči panu Le Dinh Ha, trvale bytem Vilová I 222, Vestec, za nejvyšší nabízenou kupní cenu v rámci výběrového řízení, tj. 15 100 000,- Kč, dle tabulky:

 

 

 

- 2 -

 

 

Adresa k. ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m²

Uchazeč

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Min. cena v Kč

Dorovnání nejvyšší nabídky oprávněným nájemcem

Vršovická 663/73

Vršovice

663/108

prodejna řeznictví včetně výrobního zázemí

1.NP

104

30,58

*******

15 100 000

2 971 870

NE

663/109

prodejna ovoce-zelenina

1.NP

35,3

887 120

663/110

prodejna potravin se zázemím

1.NP

164

6,70

4 236 730

Minimální kupní cena celkem                                                                                        8 095 720

 

 

 

 

II. ukládá

       1. Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je vítěznému uchazeči k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 22. 3. 2016

 

1.2.    uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s vítězným uchazečem dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 4. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-106696/2015

Zpět na začátek usnesení