Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/25/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1415, k. ú. Vršovice, ul. Taškentská č. o. 4, Praha 10, s oprávněnými nájemci

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/11/2015
Číslo materiálu: 7.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/25/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1415, k. ú. Vršovice, ul. Taškentská č. o. 4, Praha 10, s oprávněnými nájemci

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/25/2012 ze dne 25. 6. 2012 v bodě II.

 

II. schvaluje

uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1413, 1414, 1415 a 1416 v k. ú. Vršovice, v domě č. p. 1415 v ul. Taškentská, č. o. 4, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1873/25, 1873/26, 1873/27 a 1873/28 v k. ú. Vršovice, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

 

Kupující

Narozen (a)

Číslo BJ dle Prohlášení vlastníka

Kupní cena v Kč

*******

*******

1415/01

622 270,-

*******

*******

*******

*******

*******

*******

1415/02

282 600,-

*******

*******

1415/03

622 270,-

 

- 2 -

 

 

*******

*******

1415/04

622 270,-

*******

*******

*******

*******

1415/05

282 600,-

*******

*******

*******

*******

1415/06

622 270,-

*******

*******

1415/07

622 270,-

*******

*******

*******

*******

1415/10

622 270,-

*******

*******

*******

*******

1415/11

282 600,-

*******

*******

1415/12

622 270,-

*******

*******

1415/13

622 270,-

*******

*******

1415/14

282 600,-

*******

*******

1415/15

622 270,-

*******

*******

1415/16

622 270,-

*******

*******

1415/17

282 600,-

*******

*******

1415/18

622 270,-

*******

*******

1415/19

622 270,-

*******

*******

*******

*******

1415/20

282 600,-

*******

*******

1415/21

622 270,-

*******

*******

1415/22

622 270,-

*******

*******

*******

*******

1415/23

282 600,-

*******

*******

1415/24

622 270,-

*******

*******

*******

*******

1415/25

622 270,-

*******

*******

*******

*******

*******

1415/26

282 600,-

*******

1415/27

622 270,-

*******

*******

1415/28

622 270,-

*******

*******

1415/29

282 600,-

*******

*******

1415/30

622 270,-

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10 (prodej jednotek), v platném znění:

 

- 3 -

 

 

a)právnické osoby vyjma bodu 5.9. Předpisu

b)cizozemci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemohou nabývat nemovitosti v České republice

c)nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (zejména dluh na nájemném, poplatku z prodlení, zálohách na služby, doplatku za služby)

d)nájemci, kteří mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt

e)nájemci, kteří jinak hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (např. nepovolenými stavebními úpravami)

f)nájemci, s nimiž vede MČ soudní spor ve věci přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) ObčZ, ve znění platném do 30. 3. 2006

g)nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle § 711 odst. 2 ObčZ, v platném znění

            h)  nájemci, u nichž je dán důvod výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení § 711                  odst. 2 ObčZ, v platném znění

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-001130/2015

Zpět na začátek usnesení