Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/1/2015
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

k návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)  Rozpočet příjmů MČ Praha 10 na rok 2015 v celkové výši 1 386 686 tis. Kč

b)  Rozpočet výdajů MČ Praha 10 na rok 2015 v celkové výši 1 479 055 tis. Kč

c)  Financování – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2014 do roku 2015 v celkové výši 92 369 tis. Kč

d) Limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2015 v objemu 141 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 16 600 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2015 je 385

e)  Limit prostředků na platy zaměstnanců LDN Vršovice, Praha 10 pro rok 2015 v objemu 28 500 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 500 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 84

f)  Limit prostředků na platy zaměstnanců CSOP Praha 10 pro rok 2015 v objemu
65 491 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 1 500 tis. Kč.

Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 238

g)  Limit prostředků na platy zaměstnanců KD Barikádníků, Praha 10 pro rok 2015 v objemu 2 450 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 500 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 9,5

h)    Plán zdaňované činnosti na rok 2015 dle přílohy č. V předloženého materiálu.

 

- 2 –

 

II. zmocňuje

ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2015 ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v jednotlivých případech do výše Kč 15 000 000,- (s výjimkou navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10) a k provádění změn plánu zdaňované činnosti na r. 2015

 

III.  ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2015, 30. 6. 2015, 30. 9. 2015 a 31. 12. 2015, včetně informaci o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

 

Termíny: červen 2015

říjen 2015

únor 2016

červen 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

Předkladatel:  JUDr. Kleslová, starostka

Číslo tisku:      P10-023121/2015

                        P10-031879/2015

Zpět na začátek usnesení