Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/48/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1272, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 4, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1271, 1272, 1273 a 1274, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 5 a 4 a ul. Litevská č. o. 2 a 4, Praha 10, rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/18/2015
Číslo materiálu: 7.8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/48/2013 ze dne 29. 4. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1271, 1272, 1273 a 1274 v k. ú. Vršovice, v domě č. p. 1272, ul. Kubánské nám. č. o. 4, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1625/5, 1625/6, 1625/7, 1625/8 a 1625/9 v k. ú. Vršovice, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

 

 

- 2 -

 

 

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena v Kč

*******

*******

1272/17

782 882,-

*******

*******

 

 

*******

*******

1272/18

725 810,-

*******

*******

 

 

*******

*******

1272/19

739 457,-

*******

*******

1272/21

725 810,-

*******

*******

 

 

*******

*******

1272/24

725 810,-

*******

*******

1272/25

739 457,-

*******

*******

1272/26

782 882,-

*******

*******

 

 

*******

*******

1272/27

725 810,-

*******

*******

1272/28

739 457,-

*******

*******

1272/29

782 882,-

*******

*******

1272/30

725 810,-

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6. a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech, které jsou součástí stavebnětechnických celků, v nichž již došlo k prodeji části bytových jednotek v platném znění:

a) právnické osoby vyjma bodu 5. 9. Předpisu;

b)cizozemci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemohou nabývat nemovitosti v České republice;

c)nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (zejména dluh na nájemném, poplatku z prodlení, zálohách na služby, doplatku za služby);

d)nájemci, kteří mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt;

e)nájemci, kteří jinak hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (např. nepovolenými stavebními úpravami);

f)nájemci, s nimiž vede MČ soudní spor ve věci přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) ObčZ, ve znění platném do 30. 3. 2006;

g)nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle § 711 odst. 2 ObčZ, v platném znění;

h)nájemci, u nichž je dán důvod výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení § 711 odst. 2 ObčZ, v platném znění; 

 

 

- 3 -

 

 

 

i)nájemci, jejichž nájemní právo k bytu vzniklo na základě přechodu nájmu k bytu dle §706, 707 nebo 708 Občanského zákoníku, a v evidenci správní firmy je u bytové jednotky veden dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu (zejména dluh na nájemném, zálohách na služby, doplatku za služby, vč. veškerého příslušenství – zejm. poplatků z prodlení – a nákladů na vymáhání dluhu) a tento dluh vznikl v době, kdy nájemcem bytové jednotky byla osoba, ze které právo nájmu bytu přešlo na oprávněného nájemce bytové jednotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-003936/2015

Zpět na začátek usnesení