Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/32/2015
Číslo materiálu: 13.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) prodej pozemků v k. ú. Strašnice, parc. č.:

- 2838/5 zastavěná část pozemku

- 2838/6 zastavěná část pozemku

- 2838/7 zastavěná část pozemku

- 2838/4 zastavěná plocha/společný dvůr

- 2838/51 ostatní plocha/zeleň

- 2838/52 ostatní plocha/zeleň

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2995-83/2009 pozemků parc. č.:

- 2838/114 ostatní plocha/zeleň

- 2838/115 ostatní plocha/zeleň

- 2838/116 ostatní plocha/zeleň

vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, za celkovou kupní cenu 1 399 700,- Kč

 

b) uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Strašnice, parc. č.:

- 2838/5 zastavěná část pozemku

- 2838/6 zastavěná část pozemku

- 2838/7 zastavěná část pozemku

- 2838/4 zastavěná plocha/společný dvůr

- 2838/51 ostatní plocha/zeleň

- 2838/52 ostatní plocha/zeleň

 

 

- 2 -

 

 

 

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2995-83/2009 pozemků parc. č. 2838/114 ostatní plocha/zeleň s vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, za celkovou kupní cenu 1 371 450,- Kč

 

 

c) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji pozemků v k. ú. Strašnice, dle geometrického oddělovacího plánu č. 2995-83/2009, parc. č. 2838/115 a 2838/116 ostatní plocha/zeleň, s vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, za celkovou kupní cenu 28 250,- Kč

 

II.    ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. informovat vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

 

                                                                                             Termín: 31. 5. 2015

 

1.2. předložit vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, návrhy kupních smluv a návrhy smluv o budoucích smlouvách kupních na převod pozemků dle bodu I. b) – c) tohoto usnesení

 

                                                                                               Termín: 31. 7. 2015

 

1.3. zajistit podepsání kupních smluv na prodej pozemků dle bodu I. b) – c) tohoto usnesení

 

                                                                                               Termín: 30. 9. 2015

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-021576/2015

Zpět na začátek usnesení