Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na realizaci místní Agendy 21 a na členství městské části Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR)

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/23/2016
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/23/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

k návrhu na realizaci místní Agendy 21 a na členství městské části Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR)

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

1. přistoupení k realizaci místní Agendy 21 v kategorii „Zájemci“

2. členství MČ Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky, se sídlem Šrobárova 48, Praha 10, IČO 613 85 247

3. Deklaraci Programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“, která je přílohou č. 4 tohoto usnesení

 

II. jmenuje

Mgr. Cabrnochovou, členku RMČ politickým garantem programu „Praha 10 – Zdravá městská část a místní Agenda 21“

 

III. pověřuje

pí Kateřinu Vávrovou, DiS. koordinací programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“

 

IV. ukládá

1. Ing. Novákovi, starostovi

1.1. podepsat Deklaraci Programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“

                                                                                              Termín: 30. 6. 2016

 

 

- 2 -

 

 

2. Mgr. Cabrnochové, člence RMČ

2.1. podepsat Deklaraci Programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“

 

                                                                                              Termín: 30. 6. 2016

 

2.2. předložit žádost o přijetí MČ Praha 10 do asociace Národní síť Zdravých měst České republiky, se sídlem Šrobárova 48, Praha 10, IČO 613 85 247 Radě NSZM ČR

 

Termín: 15. 6. 2016

 

3. Radě MČ Praha 10

3.1. zajistit realizaci místní Agendy 21“

                                                                                                          Kontrolní termín: 30. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Cabrnochová, členka RMČ

Číslo tisku:    P10-021229/2016

 

 

Příloha usnesení ZMČ č. 10/23/2016 ze dne 1. 6. 2016

 

Projekt MČ Praha 10 - Zdravé město

D E K L A R A C E

I.

Projekt MČ Praha 10 – Zdravé město, který dnes přijímá zastupitelstvo města, je základním dokumentem pro aktivity města v mezinárodním „Projektu Zdravé město“
a mezinárodním programu „místní Agenda 21“.

Tyto mezinárodní programy, které probíhají pod patronací Organizace spojených národů
a jejích institucí (Světová zdravotní organizace – WHO), za podpory Evropské unie a ve spolupráci s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery, jsou v prostředí České republiky realizovány Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

 

Věříme, že Projekt Zdravé město bude municipalitě pomáhat ke kvalitnímu místnímu rozvoji, naplnění mezinárodních standardů veřejné správy a současně k dosažení dobrého jména našeho města v rámci regionu, České republiky i Evropy.

II.

Přijetím Projektu Zdravé město je potvrzen zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, a k jejichž naplňování se Česká republika zavázala, zejména:

  • Agenda 21, dokument Organizace spojených národů
  • Zdraví 21 a Zdraví 2020, dokumenty Světové zdravotní organizace, včetně aktuální fáze mezinárodního Projektu Zdravé město WHO (zahrnutých v Metodice NSZM)

 

a dalších významných mezinárodních a národních dokumentů, zejména:

  • Athénská a Záhřebská deklarace Zdravých měst, dokumenty Světové zdravotní organizace.

 

III.


Přijetím této deklarace MČ Praha 10 potvrzuje svůj zájem být řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace a její odborní partneři budou poskytovat městu pomoc v postupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v rámci Metodiky NSZM ČR. Město má možnost aktivně spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR.

 

Činnost města podle Projektu Zdravé město bude naplňovat mezinárodně uznávaná doporučení a postupy EU a OSN v rámci kvality veřejné správy a rozvoje města, kterými jsou zejména:

  • metoda „místní Agenda 21“
  • místní realizace dokumentů Zdraví 21 a Zdraví 2020.

IV.

Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů se město rozhodlo k následujícímu postupu:

Město zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci Projektu Zdravé město v souladu s doporučeními asociace NSZM ČR.

Strategický rozvoj města bude probíhat za využití metody „místní Agenda 21“, tedy s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje města, v partnerské spolupráci s občany. Město bude
v rámci projektu usilovat o spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, i se zástupci hospodářského a nevládního sektoru.

 

 

 

V Praze dne 7. 6. 2016

 

 

 

 

…………………………………………..                                                                     ………………………………………….

Mgr. Ivana Cabrnochová                                                                            Ing. Vladimír Novák

členka RMČ Praha 10                                                                                   starosta MČ Praha 10

politický garant

Zpět na začátek usnesení